Topaç Madencilik Limited Şirketi kuruldu!

Topaç Madencilik Limited Şirketi kuruldu! Topaç Madencilik Limited Şirketi kuruldu!

Topaç Madencilik Limited Şirketi, Osman Kızak, Fahri Eren tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 24 Mart'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi, Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza'da kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Topaç Madencilik Limited Şirketi, Osman Kızak, Fahri Eren tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 24 Mart'ta kuruldu. 


Topaç Madencilik Limited Şirketi iş konusu; 1- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, üretilmesi, işletilmesi,satılması, satın alınması,kiralanması, kiraya verilmesi, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 2- Konusu ile ilgili Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak. 3- Konusu ile ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve maden cevheri ve bunların türevleri ile mermer, taş, kireç, kum, kil, kömür ocakları işletmeciliğini yapmak. 4- Konusu ile ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel ham maddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boraks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 5-Konusu ile ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diabaz, travarten, oniks, bazalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 6- Konusu ile ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesini gerçekleştirmek. 7- Konusu ile ilgili gerek kendi ürettiği, gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş maddeyi işlemek,saflaştırmak ve bunların  ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. 8- Konusu ile ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak, işletmek. 9- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü üretimi, alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak. 10- Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin üretimi, alımı,satımı,pazarlaması, ithalatını ve ihracatını yapmak. 11- Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ile madeni yağ ve benzeri mamullerin ve yakacak türlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı ve satımı, dağıtımı ve pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, akaryakıt ve likit petrol gazı üretimi, alımı, satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, akaryakıt ve likit petrol gazı istasyonları açmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak, mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak ve bu şirketlerin ürünlerinin dağıtımı ve pazarlamasını yapmak. 12- Enerji piyasası düzenleme kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin kapasitenin müşterilere satışını yapmak. 13- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini yapmak. 14- Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 15- Yenilebilir enerji üretim tesisi yapımı için ilgili mevzuat gereğince ilgili mercilerden kuruluş yeri, inşaat işletme ve benzeri izinler ve lisans alınmasıyla ilgili işlemleri yapmak, yenilebilir enerji üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak söz konusu tesislerin proje tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ile ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak. 16- Yenilebilir enerji üretim tesislerinin yapımı ve işletmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularda araştırma geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek. 17- Şirket yurt içi ve yurt dışı amaç ve konu kapsamı içerisindeki ve Ar-Ge faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapmak. 18- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlara ve sergilere katılabilir. BU AMAÇ VE KONULARI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE a) Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait ihalelere katılabilir teklifler verebilir. b) Şirket konusu ile ilgili olarak patent, know-how, ihtira beratı, franchise, royality, marka copyright, tescil hakkı gibi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, kiraya verebilir. c) Şirket konularını gerçekleştirebilmek için gerekli gayrimenkulleri satın alır, kiralar veya kiraya verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına satabilir, gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, şirket lehine ve aleyhine konulmuş ipoteklerin fekkine talep edebilir. Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkullerini başkalarının lehine ipotek edebilir, fek edebilir, teminat olarak gösterebilir, şirket alacaklarına, karşılık menkul ve gayrimenkullerini teminat


Topaç Madencilik Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza, A Blok, No:1/A. Kat:16.

pus