Torba kanundaki yeni düzenlemeler!

Torba kanundaki yeni düzenlemeler! Torba kanundaki yeni düzenlemeler!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanun" pek çok konuda yeni düzenlemeler getiriyor. Torba kanun tasarısında Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul gibi konularında düzenlemeler içeriyor.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", kamuoyunun merakla beklediği bazı konularda düzenlemeler getiriyor.


Kanunun Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin düzenleme çıkarılarak ayrı bir teklif olarak yasalaştırıldı. Yapılan bir diğer değişiklikle de terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle, anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanması sağlanıyor.


Dün akşam Genel Kurul'dan geçerek yasalaşan kanunda şu düzenlemeler yer alıyor:


"- Yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.


- Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak.


- Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.


- "Kanal İstanbul Projesi"nin yasal alt yapısı oluşturuluyor. İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor.


- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilecek.


- İstanbul'un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.


- Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10'unun aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.


- Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle, anne ve baba da istihdam hakkından yararlanabilecek.


- Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek.


- İşçiler izin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla bölebilecek.


- Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.


- Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 15 bin yeni polis memuru alınacak.


- Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.


- Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.


- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek.


- Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal alt yapısı oluşturuluyor.


- Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen merkezi karşı taraf hizmetlerinin yasal alt yapısını sağlamlaştırılıyor.


- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek."


AA


Haber Hürriyet'te şu şekilde yer aldı


Kanal İstanbul’dan Sur’un yeniden inşasına, zorunlu trafik sigortası değişikliğinden “işsiz evlat vergisi” affına, kentsel dönüşümden yaşlılık aylığında yeni hesaplama yöntemine, terör mağdurlarının anne ve babasına da istihdam olanağından terör finansörleriyle mücadelede yeni tekniklere ve 15 bin polis alımına kadar hemen her hayata dokunan ‘torba’ yasa önceki gece Meclis’te kabul edildi. İşte yasayla getirilen yeni düzenlemeler.


RİSKLİ ALANLAR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal altyapısının oluşturulduğu yasaya göre hükümet, ‘kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde’ de riskli alan ilan edebilecek.


- Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilecek. Uygulama işlemleri üzerine ise riskli alan kararına karşı dava açılamayacak.


- Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak. 


- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek.


KANAL İSTANBUL’A YASAL ZEMİN

- “İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi” diye yapılan “Su yolu” tanımıyla “Kanal İstanbul” ve diğer su yollarının yasal zemini oluşturuldu. 


- Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak, başka bir maksat için kullanılamayacak. İnşa edilecek otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol ve su yolu yapımı, ortaklık payından karşılanacak. 


-İstanbul Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bu kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.


Hürriyet
Haber Evrensel Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Acele kamulaştırma kararıyla gasbedilen Sur'u da kapsayan tasarının yer aldığı torba yasa Meclisten geçti. Yasada, 'Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kamulaştırılması, 15 bin polis alımı, 'terörizm' finansmanının önlenmesi'nin yanı sıra Kanal İstanbul ve zorunlu trafik sigortası gibi başlıklar da yer alıyor. Yasallaşan tasarının en önemli maddesi 'kamulaştırma' adı altında gasbedilen yerlere ilişkin düzenleme oldu. 

Başta Sur olmak üzere operasyonların sürdüğü kentlere ilişkin düzenleme olarak tartışılan yasayla 'Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabileceği' hükme bağlandı. Tasarıya göre riskli alan kararına karşı Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren dava açılabilecek. Ancak uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına karşı dava açılamayacak.
Evrensel
Haber Aydınlık Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...TBMM'de "Kanal İstanbul, Diyarbakır'ın Sıır ilçesinin yeniden inşası, terörizmin finansmanının önlenmesi, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi. 65 yaşını doldurmuş muhtaç kimselere aylık bağlanması, 15 bin polis alınması, trafik sigortası" ile ilgili düzenlemeleri içeren 'torba kanun' tasarısı kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece "torba yasa" olarak nitelendirilen ve bir dizi kanunda düzenleme yapan torba kanun kabul edildi. AKP'li çoğunluğun oyları ile kabul edilen kanunda yer alan dikkat çekici düzenlemelerin bazıları şöyle: 'KANAL İSTANBUL' PROJESİ YASASI Torba kanunda, muhalefetin doğal dengeyi bozacağı ve Montrö anlaşmasının delinmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı "Kanal İstanbul" ve diğer su yollarına "Su yolu" tanımı ile kanunu statü sağlandı. Su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak. başka bir maksat için kullanılamayacak. İnşa edilecek otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol ve su yolu yapımı, ortaklık payından karşılanacak. 


SUR'UN YENİDEN İNŞASI 


Kanunla ayrıca Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal altyapısı da oluşturuluyor. Buna göre kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerler ile üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan yer Bakanlar kurulunca riskli yerler olarak ilan edilebilecek. 


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 


Kanunda yapılan bir başka düzenleme ile törele mücadele kapsamında el konulan şirketlere yapılan kayyum atamaları düzenlendi. Buna göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan şirket yönetimi için "kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme" tedbirlerine ilişkin hükümler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun için de uygulanabilecek. Kanun ile yapılan düzenlemede, 65 yaşının üzerindeki muhtaç kimselere maaş bağlanıyor. Kanunda, yapılan düzenlemede terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle birlikte anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanması imkanı getiriliyor. 


GENÇLERİN SİGORTA BORÇLARI SİLİNİYOR 


25 yaş altı gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemeden önce ödenen primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Öte yandan 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni kadrosu ihdas edilecek. 


TRAFİK SİGORTASI İŞLEMLERİ HIZLANDILACAK 


Yasada yapılan düzenleme trafik sigortası ile ilgili işlemler hızlandırılacak. Buna göre zorunlu trafik sigortası nedeniyle zarar görenler, dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna başvuruda bulunacak. Sigorta şirketi hak sahibinin belgeleri ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödeyecek. Aydınlık


Haber Dünya Gazetesi'nde şöyle yer aldıHaber Dünya Gazetesi'nde şöyle yer aldı


 Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Turizmden trafik sigortasına, Borsa İstanbul bünyesinde yeni para piyasası oluşturulmasından 3.3 milyon gencin genel sağlık sigortası prim borcunun silinmesine pek çok alanda düzenlemeler yapan torba tasarının getirdikleri özetle şöyle: » Rusya krizinden olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlamaya dönük olarak kamu arazilerinde yapılan turizm tesislerinin ecrimisil, kira ve hasılat paylarının ödemeleri 1 yıl erteleniyor. Söz konusu işletmelerin eski borçları ile gecikme zamları, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde başvurma şartıyla, ilk taksit 2017'nin Eylül ayında, diğer taksitler de bir yıl sonraki eylül ayında ödenmek üzere zam ve faiz uygulanmadan üç taksitte ödenecek.

 

- Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Takasbank'ın uluslararası düzeyde "Merkezi Karşı Taraf" olabilmesinin önü açılıyor. Borsa İstanbul bünyesinde referans faizin belirleneceği yeni bir para para piyasası oluşturulması amaçlanıyor.

 

Trafik sigortasına düzenleme 


-Sigorta şirketleri sigortayı yaptıran araç sahibinin kusurundan sorumlu olmayacak. Zorunlu trafik sigortası uyuşmazlıklarının hızlı çözülmesi için de düzenlemeye gidilirken, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortası için dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak. 


- 65 yaş aylığı alanlar kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarında kesinti olmayacak. Bu kişilerin kendisi ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınınca, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün bulunanlar muhtaç kabul edilemeyecek ve aylık bağlanamayacak. 

Kanal İstanbul'a yasal zemin » Kanunla, "Kanal İstanbul" ve diğer sü yolları için yasal düzenleme getiriliyor. İmar Kanununa "su yolu" tanımı eklenerek, yasal zemin oluşturuluyor. "İmar planı kararıylayapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi", su yolu olarak tanımlanıyor. 


- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına izin verilmesi koşuluyla geçici olarak elektrik, su, doğalgaz bağlantısı ve aboneliği yapılacak. Geçici abonelik süresi 5 yılı geçemeyecek. 


-İstanbul Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bu kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek. 


-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilecek. 


-Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle birlikte anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanabilecek. 


-Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları, gelirlerinin yüzde 10'unu aşmamak koşuluyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde, terörle mücadelede mağdur olanlara ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek. 


-15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni kadrosu ihdas edilecek. 


-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da sayılan işlemlerin, mal varlığının aklanması veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara aktarmak amacıyla 7 iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. 


Sur yeniden inşa edilecek » Kanunda, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal altyapısı oluşturuldu. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek. 


-İzin süresini, bir kısmı 10 günden az olmamak üzere, en fazla üçe bölebilen işçi, torba kanunda yapılan düzenlemeyle yine bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, izin süresini daha fazla bölebilecek. 


Dünya