Torba Yasa'yla hızlı tren projelerine finansman temini kolaylaşacak!

Torba Yasa'yla hızlı tren projelerine finansman temini kolaylaşacak! Torba Yasa'yla hızlı tren projelerine finansman temini kolaylaşacak!

AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksek tarafından verilen torba teklife göre, TCDD projelerine karşılıksız tahsis yoluyla dış finansman sağlanacak . Böylece hızlı tren projelerine finansman temini de kolaylaşacak
AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksek tarafından verilen torba teklife göre, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2014-2018 yılları yatırım programlarında yer alan projelerinin  finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından TC’nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, TCDD’nin bütçe gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirilmeksizin, karşılıksız tahsis etmeye bakanın teklifi üzerine bakanlar kurulu yetkili olacak. TCDD halen mali yapısının uygun olmaması nedeniyle  ikraz veya garanti yoluyla dış finansman temin edemiyor. Yapılan düzenleme ile başta TCDD’nin yüksek hızlı tren projeleri olmak üzere  büyük finansman gerektiren projelere dış kredi imkanı sağlamanın  yolu açılmakta.


Teklifte yer alan diğer maddelere göre, Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatı’yla ilgili kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılarak, kaza durumlarında bilirkişi görevlendirilmesi yapılabilmesine imkan sağlanmakta. Buna göre, “Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilecek. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlara verilecek ücretin miktarı Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenecek. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi işyerleri hakkında, Belediye Gelirleri Kanunu’nun hükümleri uygulanmayacak. Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle belediyelere gençlik spor tesisi yanında yüksek öğrenim öğrenci yurtları  açma yetkisi verilmekte. Sakarya Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalan yerleşim yerindeki halkın iskan edilmesini teminen orman sınırı dışına çıkarılmış alanlar  TOKİ  Başkanlığı adına resen tescil edilerek devredilecek.Dünya