14 / 08 / 2022

Trabzon Büyükşehir, 25 milyon TL'ye arsa satıyor!

Trabzon Büyükşehir, 25 milyon TL'ye arsa satıyor!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortahisar'da yer alan arsayı 25 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortahisar'da yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor. Ortahisar Çömlekçi'de yer alan arsanın satış bedeli 25 milyon TL olarak belirlendi.

Geçici teminat bedelinin 750 bin TL olarak belirlendiği söz konusu satış ihalesi 23 Mart 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İlimiz Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, tapunun 2320 ada 43 nolu parselde kayıtlı 1198,51 m²‘lik taşınmaz üzerindeki yapılar ile birlikte 2886 sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 23.03.2022 tarih ve saat 10:30 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar
Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
İhale, 23.03.2022 tarihinde saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir. 

Trabzon Büyükşehir, 25 milyon TL ye arsa satıyor!

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
b. Kanuni ikametgâh belgesi.
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d. Noter tasdikli imza beyannamesi.
e. Şartname alındı makbuzu.
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
h. Belediyemize ait, borcu yoktur belgesi.
i. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair belge.
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
d. Şartname alındı makbuzu.
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
f. Belediyemize ait, borcu yoktur belgesi.
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

Trabzon Büyükşehir, 25 milyon TL ye arsa satıyor!

i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 9. maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 2.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
İlan olunur.