Trabzon Büyükşehir'den 60.1 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Trabzon Büyükşehir'den 60.1 milyon TL'ye satılık 14 gayrimenkul!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 14 gayrimenkulü 60 milyon 140 bin TL'ye satıyor...Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 14 gayrimenkul 60 milyon 140 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ İHALE İLANI

İHALENİN KONUSU:

Trabzon İli, İlimiz Ortahisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 202 ada 172 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 14 adet bağımsız bölüm 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

Trabzon Büyükşehir den 60.1 milyon TL ye satılık 14 gayrimenkul!

İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhalenin yapılacağı Yer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu (Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon)
İhale usulü:  İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:
İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 13.10.2021tarih ve saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 13.10.2021tarih ve saat 09:30’a kadar (idari şartnamenin 9. Maddesine uygun olarak) Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Trabzon Büyükşehir den 60.1 milyon TL ye satılık 14 gayrimenkul!

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER                                                                                           
Nüfus cüzdan Fotokopisi.
Kanuni ikametgâh belgesi.
Türkiye’de tebligat için adres beyanı
Noter tasdikli imza beyannamesi.
Şartname alındı makbuzu.
Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.
Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
TÜZEL KİŞİLER
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
Şartname alındı makbuzu.
Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.
Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

6-    İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE;
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.
 
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.
İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.  
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.