Trabzon'da 2.1 milyon TL'ye satılık 3 bina!

Trabzon'da 2.1 milyon TL'ye satılık 3 bina! Trabzon'da 2.1 milyon TL'ye satılık 3 bina!

Trabzon/Sürmene Belediye Başkanlığı 3 adet betonarme bina ve arsalarını satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin toplam değeri 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR


Trabzon/Sürmene Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çamburnu Mahallesi, G44A09C2B pafta, 101 ada, 12 parsel sayılı 3 adet betonarme bina ve arsası cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale Sürmene Belediye Encümen Salonunda 22.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00 de Encümen tarafından yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkan taşınmazın;

a) Muhammen satış bedeli: 2.100.000,00 TL (İkimilyonyüzbin lira)

b) Geçici teminat miktarı: 63.000,00 TL (Altmışüçbin lira)’dır.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

a) Geçici teminat; istekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazın muhammen bedelinin en az %’3 ü oranında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

• 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),

• İmza sirküleri (Noter onaylı)

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,

• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,

• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),

• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,

• Belediyeden borcu yoktur yazısı.

6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 22.07.2015 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.