Trabzon'da sosyal tesis imarlı 2 arsa kiraya verilecek!

Trabzon'da sosyal tesis imarlı 2 arsa kiraya verilecek! Trabzon'da sosyal tesis imarlı 2 arsa kiraya verilecek!

Trabzon Defterdarlığı ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Trabzon İli, Merkez İlçesi, Akkoluk Mahallesi, G43-A10-D-2-C pafta, 2415 ile 2413 parselde yer alan sosyalk tesis alanı imarlı 2 arsayı 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesTrabzon Defterdarlığı ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TRABZON DEFTERDARLIĞI VE KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan I mu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli ğımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

SIRA NO  İLİ  İLçESİ  KOYU/ MAHALLESİ  PAFTA  PARSEL  CİNSİ  YÜZÖLçÜMÜ (m2)  İMAR DURUMU  TAşžINMAZIN RAYİç BEDELİ  SON BAşžVUR TARİHİ
1 Trabzon  Merkez  Akoluk  G43-A-10-D-2-C  2415  Arsa  2.590,14  Sosyal Tesis Alanı (Yurt)  906.549,00  27/06/201
2 Trabzon  Merkez    Akoluk  G43-A-10-D-2-C  2413  Arsa  7.370,34  Sosyal Tesis Alanı (Yurt)  2.579.619,00  27/06/201

Teşvikten Yararlanma şžartları:

A- Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca yatırımın karakteristik değerini (firma adı, yatırım konusu, istihdam, yatırım yeri kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı.

B-İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin 3 katı olan 10.458.504,00 TL. den olmaması,

C-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

D- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, taahhüt edilen yatırımın tutarı on milyon Türk lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finasman tablosunu veren.

E. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elek Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 08/06/1994 tarihli 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırın
bu teşvikten yararlanamaz.

2- Başvuru şžekli ve Bilgiler:

A-1. sırada yer alan 2415 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın mülkiyeti Hazineye, 2. sıradaki taşınmazın mülkiyeti ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait o bu iki taşınmaz imar planında ayrıldığı amaç nedeniyle irtifak hakkına konu edilecektir.

B- Yukarıda belirtilen taşınmazlar için, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar uyarınca imar planında ayrıldığı amacının sosyal alanı (Yurt) olup, imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda yapılacak yatırım talepleri değerlendirilecektir.

C- Yatırımcıların; 03/09/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların ekindekilerden Ek-1 'de yer alan talep formu ile Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formu doldurarak, Ek-2'de yer alan yetkililerince imzalanan ve tastik edilen belgeler ile birlikte Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Başvuru Başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereği yukarıda belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne yatırım türü ve başvuruda bulunan kişi veya şirketin ismi belirtilen kapalı ve imzalı; içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

D- Başvuru sırasında yatırımcının, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 1.000,00 (Bin) TL, Karayolları Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Emek şžubesindeki TR530001000765342752855001 İBAN nolu hesabına 1.000,00 (Bin) TL.   yatırarak, alındı makbuzları ve yukarıda 2/C bendinde belirtilen belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedellerin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

E- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

F- Yukarıdaki taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlarla Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların 14. maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.

G- irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlarda, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarınının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.

H. Yatırımcı tarafından önizin şartlarının yerine getirilmesi, hallerinde ilk yıl irtifak hakkı bedeli taşınmaz emlak vergi değerinin %1 'i oranında belirlenecek bedelidir. İkinci ve daha sonraki yıllara ait irtifak hakkı bedeli ise TUİK tarafından yayınlanan ÜFE'de meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) bir önceki yıl irtifak hakkı bedeli ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarın bir önceki yılın irtifak hakkı bedeline ilave edilmek suretiyle bulunan bedeldir.

I- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta (PTT) aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

J- İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin www.trabzondefterdarligi.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web adresinden ve 0 (462) 20 75 no.lu telefondan bilgi alınabilir. İlan olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com