04 / 07 / 2022

Turkland Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Turkland Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi Ümraniye’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Rıdvan Demirci tarafından kuruldu.Turkland Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi Ümraniye’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Rıdvan Demirci tarafından kuruldu.

Turkland Gayrimenkul Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 1. Her türlü emlak komisyonculuğu, her türlü gayrimenkul komisyonculuğu ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2. Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili ihale, alım-satım kiralama, inşaat, yatırım, değer tespitleri, teknik şartname, imar mevzuatı ve standartlara uygunluk, rantabilite konularında araştırma, fizibilite, geliştirme ile her türlü yönetim (yöneticilik), temizlik, bakım, onarım ve bunlarla ilgili kontrol, kiralama, koruma ve bilcümle servis hizmetleri vermek suretiyle danışmanlık yapmaktır. 3. Kat karşılığı alınan arsalar üzerinde yapılan her tip inşaatlara daire daire, kısım kısım veya toplu olarak satmak bunların komisyonculuğunu yapmak veya satın almak. 4. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi, ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleriyle ilgili lisans, alameti farika, telif hakkı, patent, know-how anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu haklarını devredebilir. 5. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini almak, satmak, devretmek. 6. Şirket her türlü gayrimenkul için gerekli olan malzemelerin ithali veya ihracını yapar. Yurtdışına gayrimenkul pazarlaması yapmak amacıyla fuarlara katılabilir; yurtdışından gayrimenkul satmak amacıyla yatırımcı getirebilir. Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilirler. 1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acentalar, mümessillikler şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak. 2. Kendi ihtiyaçları için diğer bina ve gayrimenkul kiralanması, şirketin konusu ile ilgili her türlü taşıt, taşıma ve taşınmaz mallar ın ve teçhizatın bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemeler in yurt içi ve yurt dışından alım ve satımını yapmak. 3. Şirket isleri için iç ve dış mali piyasalardan kurum ve kuruluşlarla her türlü kredi temin ve hizmet anlaşmaları yapmak, gayrimenkullerde dahil olmak üzere kendi ihtiyacı için finansal kiralama leasıng sözleşmeleri yapmak bunlarla ilgili her türlü opsiyon erken alım satım ve taahhüt ve anlaşmalar ı yapmak. 4. Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri oluşturmak, satın almak, satmak, kiralamak isletmek veya bu gibi tesisleri devralmak ortaklık kurmak diğer yurt içinde ve yurt dışında bulunan şirketlere iştirak etmek kredi almak amacıyla sözleşmeler akdetmek. 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket veya bankalardan uzun orta veya kısa vadeli krediler almak müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerden ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imza imtiyazlarını marka model resmi ve ticaret unvanlarını know-how ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek vermek üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak. 7. Konusu ile ilgili olarak menkul gayrimenkul mallar gayri maddi haklar nakil vasıtaları iktisap etmek bunları isletmek satın almak satmak ipotek almak ve vermek gayrimenkule müteallik tevhid ifraz terk irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür isleri yapmak finansal kiralama yoluyla sahip olmak şirket ve aleyhine irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ipotek ve sair ayni hakları tesis, kabul ve fek etmek. Üçüncü kişilerin bankalar ve diğer şahıslardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerine ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek aynı şekilde verilecek teminatları kabul etmek. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle, yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve is ortaklıkları kurmak kurulmuş ortaklıklara katılmak bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. 8. Konusu ile ilgili tüm kamu ve resmi daire ve birimler ile kamu iktisadi teşebbüslerinin ihalelerine katılmak, i. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin daire ve teknik organizasyonlarını sağlamak. 9. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.