12 / 08 / 2022

Tuzla Orhanlı'da 10 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

Tuzla Orhanlı'da 10 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi'nde yer alan atölye vasıflı gayrimenkul 10 milyon 198 bin 168 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi'nde bulunan atölye vasıflı gayrimenkul 10 milyon 198 bin 168 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 15 Mart 2018 olarak belirlendi. 

 

Özellikleri : Dosyasında mevcut Tuzla kaymakamlığı, Tapu müdürlüğü'nün tapu kaydında İstanbul ili,Tuzla ilçesi,Orhanlı mahallesi,238 EH4B pafta,5915 ada,53 parsel sayılı,3.735.37 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan "tarla" vasıflı,taşınmaz,Tuzla Kadastro Müdürlüğü'nün 23.11.2015 tarih ve E.1615139 sayılı yazısı ekinde,söz konusu taşınmazın bulunduğu arsanın 1/1000 ölçekli çapı da dosyada mevcut olup mahalline tatbik edilerek uygun olduğu görülmektedir. taşınmazın bulunduğu ana bina,Tuzla ilçesi, Orhanlı mahallesi,Organize Deri Sanayi Bölgesinde,Aydınlı yoüzerinde,sağ tarafından girilen Deri Organize Bölge içinde,Lazer sokak üzerinde yer almaktadır.

 

Binanın Organize Bölgeden tasdikli projesine göre;Parsel üzerinde ön tarafta idari bina ve 3 adet atölye tarzı bina bölümü bulunmaktadır.İdari bina,zemin,2 normal kat ve çatı katından ibarettir.İdari Binanın zemin katında depo,sevkiyat bölümü,kazan ısıtma dairesi,kontrol odası olmak üzere 427 m2 yapı kullanım alanı bulunmaktadır.

 

Kıymeti : 10.198.168,00 TL
1. Satış Günü : 15/03/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 10/04/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nden alınmış uygunluk yazısı ile birlikte, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1280 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15.maddesi ve 18.maddesi gereği;
Bölgenin ana sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği ve satış ilanlarında;ana sözleşmede yer alan katılımcı niteliklerine yer verileceği belirtilmiştir.
İstanbul Deri organize Sanayi Bölgesi ana sözleşmesinin Katılımcıların Sektör Grupları başlığınıtaşıyan 41.maddesine göre;
DERİ TEKSTİL,SABUN-GLİSERİN İLAÇ KİMYA,MATBAA MALZEME VE ARAÇ GEREÇLERİ İLE DERİ SANAYİİNE UYUMLU VE ATIKSU ARITMA TESİSİNE ZARAR VERMEDİĞİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TESPİT EDİLEN DİĞER VE BENZERİ SANAYİ KOLLARINA AİT KURULUŞLAR İLE BÖLGE DAHİLİNDE,BAKANLAR KURULU KARARI İLE KENDİSİNE ARSA SATIŞI YAPILAN VE SERBEST BÖLGELER KANUNU'NA GÖRE 1994 YILINDAN BERİ FAALİYETTE BULUNMAKTA OLAN İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİ istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacaktır.
Ayrıca icra satışları dahil,İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde işbu parselin sahibi olan kişiler,ancak sinai üretim faaliyeti yapabilirler.Söz konusu sina üretim faaliyetinden elde edilecek atıksuyun bölgede mevcut arıtma tesisine zarar vermeyecek nitelikte olması hususu da ayrı bir yükümlülüktür.
Saniyen,yine icra satışları dahil,İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahalinde faaaliyette bulunacak kişiler OSB Kanunu'na göre " Katılımcı sıfatını"nı haizdirler ve ayrıca bir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın Kanun,yönetmelik ve OSB organlarının tesis edip,uygulamakta olduğu temel nizama uyma mükellefiyetlerini haizdirler,
-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesinin 4.fıkrası ve 5,fıkrası gereği satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesinin 4.fıkrası ve 5.fıkrası gereği,OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla Bölgenin ana sözleşmesinde öngörülen nitelikleri sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.Satış ilanlarında ana sözleşme de yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir,
Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınması sadece bölgenin ana sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
-.icra satışlarında,4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesindeki amir hüküm gereği satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18.maddesi gereği;Katılımcılara tahsis olunan yerlerle ilgili borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satış işlemi yapılamaz.
Satış tarihine kadar doğmuş/doğacak bir borç olursa bu meblağ,öncelikle,satış bedelinden kesilmesi,alacağa mahsuben satış yapılması halinde,alacaklıdan tahsil edilerek depo ettirilmesi ve her iki durumda da ihalenin kesinleşmesi sonrasında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki Mevcut ve/veya gelecekteki tezyidi bedel, kamulaştırmasız el atma ve rüc'u davaları, arsa alımlarından ve sair bölge ile yükümlülükler ve ferilerinden herhalükarda alıcı sorumlu ve mükelleftir.
Satış tarihine kadar baliğ olacak yukarıda sözü edilen borç miktarının icraen sorulması gerekir.
-. OSB kanununun 18. Maddesi 9. Fıkrası hükmüne göre, satışa katılacakların OSB den uygunluk yazısı getirmeleri zorunluluğuna ilişkin satış ilanlarından aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.OSB kanununun 18. Maddesi 9. Fıkrası hükmüne göre satışa katılacak kişilerden İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) tarafından hazırlanacak "UYGUNLUK GÖRÜŞÜ YAZISI " nın alınması zorunlu olup, uygunluk görüşü yazısının ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır. Neticeden İcra ihalesine katılacakların bölgenin ana sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip olduklarına ve OSB kanunu ve OSB uygulama yönetmeliğinde zikredilmiş bulunan unsurların mevcut olduğuna dairİstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinden uygunluk görüşü yazısı getirmeleri ( ve ) satış tarihine kadar baliğ olacak yukarıda sözü edilen borç miktarına ilişkin bilgiler ve uygunluk görüşü yazısı dahil olmak üzere ANILAN TÜM HUSUSLARIN SATIŞ İLANLARINDA AYNEN YER ALMASI DA GEREK VE ŞARTTIR. 15/01/2018