26 / 05 / 2022

Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi Olgun Hacialioğlu ve Altuğ Hacialioğlu tarafından 13 milyon 302 bin 209 ,75 TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Bağcılar'da kuruldu.Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi Olgun Hacialıoğlu ve Altuğ Hacialioğlu tarafından 13 milyon 302 bin 209 ,75 TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Bağcılar'da kuruldu.


Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi iş konusu ;1. Yurt içinde veya yurt dışında kendisine ait olan veya olmayan her türlü emlak bina, arazi, arsa, siteler, plazalar, marketler, depolar, villa tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri ve sair diğer gayrimenkullerin, alınması, satılması, ticareti ve  kiraya verilmesi, kiralanması veya işletilmesi,  2. Yurt içinde ve yurt dışında konut, bina, hastane, okul, işyeri inşaatları, sosyal tesisler, yol, kanalizasyon, sulama tesisleri, otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran, seyahat acenteleri, spor tesisleri ve kulüpleri ile sağlık tesisleri, satış ve teşhir mekanları v.b. turistik tesislerin inşaat plan, proje, röleve işlerini yapmak, yaptırmak ve kurmak, işletmek, işlettirmek, üzerinde ortaklıklar kurmak ve her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak, almak, satmak ve kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisleri kiralamak 3. Gayrimenkul yatırımları konusunda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, 4. Gayrimenkul tesis ve mülk yönetimi hizmetleri vermek, 5. Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunurken kat karşılığı inşaatlar yapabilir, bunları istediği hisse miktarlarında topraktan veya kat mülkiyeti kurulduktan sonra alabilir, satabilir. Bu inşaatların kat irtifakını, kat mülkiyetini ve yönetim planını tek başına veya diğer hissedarlarla müştereken tanzim  ve imza edebilir. Şirket topraktan veya kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bölümleri, başka  şirket veya kat irtifaklı  veya kat mülkiyetli bağımsız bölümleri ile takas edebilir, bütün bu haklarını satabilir, devredebilir, kiraya verebilir Bu amaçları gerçekleştirebilmek için; a.   Yatırım amaçlı gayrimenkuller alır,  tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar. b.   Patent, ihtira beratı, marka, know how, anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. c.    Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir, veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fekk ve terkin ettirebilir. d.   Hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir,  yurt içi ve yurt dışı pazarlamalardan,  bankalardan, kredi müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yapabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. e.   Menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, hisse senedi ve sair menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini azaltabilir veya sona erdirebilir, f.    Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul mal ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden başka Şirket yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, ana sözleşmenin bu amaç ve konu maddesi genişletilebilir.


Ulak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi Adres; Bağcılar, Göztepe Mah, İstoç 2 Cad. 1/061