29 / 06 / 2022

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'daki 2 gayrimenkulü satıyor! 

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'daki 2 gayrimenkulü satıyor! 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'daki 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedelleri 14 milyon 921 bin 250 TL ve 312 bin 500 TL olarak belirlendi.

Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi 2 Mart 2022 tarihinde saat 14:00 ve 14:30'da gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak olan arsalar 1.193 metrekare ve 25 metrekare alana sahip.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Adresi: Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170
34408 - Kağıthane/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası: 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70
Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170, 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 550,00 TRY (Beşyüzelli Türk Lirası) Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı
bulunmayacaktır.” 

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Tuzla daki 2 gayrimenkulü satıyor! 

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Tuzla daki 2 gayrimenkulü satıyor! 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. ve mühürlenerek ihale tarih ve
saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408
- Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), amga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.