Uşak Belediyesi'nden 8.7 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Uşak Belediyesi'nden 8.7 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan 2 adet gayrimenkul toplamda 8 milyon 700 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkuller için ihale tarihi 22 Ocak 2019 olarak belirlendi.Mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan 2 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 8 milyon 700 bin TL bedel isteniyor. 

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
01- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.
02- Taşınmaz İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

Uşak Belediyesi nden 8.7 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

04- İhaleye girecekler:

Gerçek Kişiler;
Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
05- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.
06- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.