25 / 05 / 2022

Uşak'ta 15 milyon TL'ye satılık 5 işyeri ve akaryakıt istasyonu!

Uşak'ta 15 milyon TL'ye satılık 5 işyeri ve akaryakıt istasyonu!

Uşak Belediyesi, Merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 işyeri ile Fatih Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunu ihale ile satıyor. İhale 15 Mart'ta gerçekleşecek..Uşak Belediyesi, Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde Bodrum Kat 1 nolu depo, 2 nolu depo, Zemin Kat 4 nolu işyeri, 5 nolu işyeri ve 6 nolu işyeri ile Fatih Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı H=6,50 Akaryakıt ve Servis İstasyonu ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 15 milyon TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 15 Mart'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:

01 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri ve m² leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36 ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

02 - Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

Uşak ta 15 milyon TL ye satılık 5 işyeri ve akaryakıt istasyonu!

03 - İhaleye girecekler:

a - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b - Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

04 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

05 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.