28 / 06 / 2022

Uşak'ta 43 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak'ta 43 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak Belediye Başkanlığı, Uşak Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan arsayı 43 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Uşak Belediye Başkanlığı, Uşak Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 43 milyon TL bedelle satışa çıkardı.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Uşak Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Uşak belediyesine ait Dikilitaş Mah. 1033 Ada, 57 Parsel de kayıtlı ve üzerinde iki adet yapı bulunan 12431,93 metrekare arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36 ncı maddesine göre kapalı teklif zarfı alınarak ve bilahare açık arttırmaya dönüştürülmek suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2- Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır. 

Uşak ta 43 milyon TL ye satılık arsa!

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;
1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir. Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs.);
1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,

Uşak ta 43 milyon TL ye satılık arsa!

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
4- Kapalı Teklif Zarfını verecek katılımcılar, teklif zarflarını en geç 03/02/2022 tarihinde saat 14:00’ e kadar Belediye Encümeni Salonunda İhale Komisyonuna vereceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.
5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.
6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.