07 / 10 / 2022

Üsküdar Şehrizar Konakları'nın imar planı yeniden iptal edildi!

Üsküdar Şehrizar Konakları'nın imar planı yeniden iptal edildi!

17 Aralık sürecinde sızan tapelerdeki iddialarla gündeme gelen Üsküdar’daki Şehrizar Konakları’na ait imar planı yine iptal edildi. Konaklar kamu yararına aykırı bulundu…Daire fiyatlarının 3 milyon lirayı bulduğu lüks sitede Erdoğan’ın damadı ve yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ailesinin, Erdoğanlara en yakın isimlerden Remzi Gür ile Cihan Kamer’in ev sahibi olduğu biliniyor.


Türkiye’nin gündemini sarsan ve takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nun 2. yıldönümünde ünlü “sıfırlama tapesi”nde geçen İstanbul Üsküdar’daki Şehrizar Konakları’nın imar planı dördüncü kez iptal edildi. Mahkeme, doğal sit alanında kalan ve Boğaziçi siluetini delen konaklar için yapılan plan değişikliğini şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu yararına aykırı buldu. Üsküdar sırtlarındaki lüks konutlar için tüm şehircilik ilkeleri ihlal edilerek hazırlanan imar planları daha önce üç kez iptal edilmişti. İptal kararlarına karşın plan aynen uygulandı.


BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER


Lüks konutlarla ilgili son karar da 11 Kasım’da çıktı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, plan için dördüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bilirkişi raporunda çok çarpıcı tespitler yapıldı. Burhaniye Mahallesi’ndeki parsellerin 1. ve 3. derece doğal sit alanında kaldığı vurgulandı. Alanın doğal arazi örtüsünün büyük ölçüde değiştiği tespit edildi. Söz konusu plan için Şehir Planlama Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün olumsuz görüşleri dahil edilmeden sadece olumlu ve şartlı uygun görüşü veren kurumlara yer verilmesinin planlama tekniğine uygun olmadığı ifade edildi. Boğaziçi’ni oluşturan Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer’de yapılacak plan değişikliklerinde siluet alanlarında yüksekliğin 6.50 metre olarak belirlendiği anımsatılarak, Şehrizar Konakları’nda yüksekliğin 9.50 metreye çıktığına dikkat çekildi.


DAMADI VE YAKINLARI OTURUYOR


Daire fiyatlarının 3 milyon lirayı bulduğu lüks sitede Erdoğan’ın damadı ve yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ailesinin, Erdoğanlara en yakın isimlerden Remzi Gür ile Cihan Kamer’in ev sahibi olduğu biliniyor.


‘Kamu arazisi peşkeş çekildi’

CHP’­li Mec­lis Üye­si Hak­kı Sağ­lam, konakların yer al­dı­ğı ara­ziy­le il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Bu ara­zi da­ha ön­ce İB­B’­ye ait­ti, son­ra el de­ğiş­tir­di. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Mil­let­ve­ki­li Ve­dat De­mi­rö­z’­ün or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ket ta­ra­fın­dan alın­dı. 6 ay son­ra plan ta­di­la­tı ya­pıl­dı. Bir­çok da­va açıl­dı ama Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı­’nı dur­dur­mak müm­kün ol­ma­dı. Bu­ra­sı ka­mu ara­zi­le­ri­nin AK­P’­li­le­re na­sıl peş­keş çe­kil­di­ği­nin so­mut gös­ter­ge­si.”


Sözcü
Geri Dön