Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Selin Özen Başalioğlu, Fuat Başalioğlu ve Yavuz Karsavran imzasıyla 20 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Selin Özen Başalioğlu, Fuat Başalioğlu ve Yavuz Karsavran imzasıyla kuruldu. 


Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; MİMARLIK ,MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT  1.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 2.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek,yapmak proje ve uygulamalarını yapmak. 3. Mekanik Tesisat Mühendisliği hizmetleri (Sıhhi Tesisat, ısıtma tesisatı, doğalgaz, yangın, arıtma vb.) yapmak ve yaptırmak. 4. Asansör Avan proje ve asansör uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.   5.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,   uygulamalarını yapmak Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. 6.Parselasyon planlarının yapımı. 7.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 8.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 9.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhütve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 11.Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 12.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi  teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 13.Sanayi ve Ticaretten sayılan işletme ve işyerlerinde ,İşyeri hekimliği yapmak, yaptırmak ,iş güvenliği uzmanı çalıştırmak ,iş sağlığı ve denetimi konularında denetim ve incelemeler yapmak .işyeri sağlık ve güvenlik bölümleri kurmak ,ortak sağlık ve güvenlik birimleri birimleri kurmak, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanları sertifikasyonu eğitimleri vermek , hertürlü aile hekimliği koruyucu hekimlik hizmetlerini vermek  ve ilgili tetkik ,tedavi işlemlerini yapmak ,aile hekimliği ile ilgili devlet ve özel kuruluşlarla anlaşmalar yapmak.       14.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,şubeler açabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 15.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir 16. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.              Uzman Yapılar Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Havaalanı Mah.Mehmet Akif İnan Cad.19/B Esenler