28 / 11 / 2022

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir'in göbeğindeki gayrimenkulü 35 yıllığına kiraya verecek!

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir'in göbeğindeki gayrimenkulü 35 yıllığına kiraya verecek!

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Konak, Ahmetağa Mahallesinde yer alan gayrimenkulü restorasyon veya onarım karşılığı kiraya verecek. Söz konusu ihale 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve 426/406 no.lu kararı gereği 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : İZMİR
İLÇESİ : KONAK
MAHALLE : AHMETAĞA
CİNSİ : HAN
İMAR DURUMU : TİCARET
ALANI : 3.547,11 m2
ADA NO : 214
PARSEL NO : 1
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR
TARİH VE NO’SU : 22.10.2021 - 426/406
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 22.490.310-TL,41-KRŞ (yirmiikimilyondörtyüzdoksan
binüçyüzontürklirasıkırkbirkuruş)'dur.
GEÇİCİ TEMİNAT : 674.709-TL 31-KRŞ (altıyüzyetmişdörtbinyediyüzdokuz
türklirasıotuzbirkuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 15 Eylül 2022 Perşembe günü ve saat 14:00
İŞİN ADI : “İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde
bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfı’na ait, tapunun 214 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı
taşınmazın ticaret fonksiyonuyla kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon veya
onarım karşılığı kiralanması işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 22.10.2021
tarih ve 426/406 no.lu kararına istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1) İşin süresinin yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıl inşaat süresi de
dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması,
2) Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere ;
a) İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 10.000,00-TL,
b) 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
c) 3. yıl aylık 64.000,00-TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı -TL kira alınması,
d) 4. yıldan 35. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında
arttırılması,
3) Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü revize projesi ve
detayların hazırlanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak
her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması,
zemine ilişkin önerilecek tahkim, konservasyon ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere
tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,
4) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmaz tahliye
edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye
gelir kaydedilmesi, 35. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde,
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,
5) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması,
6) Taşınmazın, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında
hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen
süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
7) Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek
değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira
bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması
durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu
azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, kira ödemeleri ve inşaat
taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin İdarece tek taraflı feshedilmesi,
8) Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü proje değişikliği
fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğü tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu
hazırlatılarak kira miktarının (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere)
yeniden tespit edilmesi,

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir in göbeğindeki gayrimenkulü 35 yıllığına kiraya verecek!

9) Tüm projelerin (konservasyon, mimari, statik, rölöve, elektrik, mekanik vb.) bedellerinin
meslek odalarınca belirlenen tarife bedellerinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden
önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi,
10) 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana
kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde
olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize
ödenmesi.
Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve
426/406 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile
restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR
adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp,
250,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 15.09.2022 tarih ve saat
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi (Ek: 3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek: 7),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı
taahhütname (Ek: 11)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan
suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 15.09.2022 tarih ve
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu,
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca
sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit
olarak kabul edilecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.

TOKİ'den ucuz konut almak isteyenler hemen bakın! TOKİ 2022 projeleri için tarih belli oldu! Bu tarihi sakın kaçırmayın

Emeklilere müjde! Bu bankanın verdiği promosyonu görünce gözleriniz yuvalarından fırlayacak! Hemen 7.500 lira alın!

Altın ve dolar için yeni seviyeyi açıklayan Selçuk Geçer korkunç rakamı duyurdu! Altını ve doları olanlar hemen bakın
Geri Dön