Vakıflar'dan Cihangir'de inşaat karşılığı kiralama ihalesi! 135 bin 300 TL'ye!

Vakıflar'dan Cihangir'de inşaat karşılığı kiralama ihalesi! 135 bin 300 TL'ye!

Beyoğlu Cihangir'de yer alan Vakıf Taşınmaz üzerine mevcut avan projesine göre apart daire yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak kiralama işi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıktı...


Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu Cihangir'de yer alan Vakıf Taşınmaz üzerine mevcut avan projesine göre apart daire yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 18 yıl süreyle kiralama işini ihaleye çıkardı. 


Toplam yüzölçümü 93,50 metrekare olan gayrimenkulün muhammen bedeli ise 135 bin 300 TL olarak belirlendi. İhale 7 Ağustos 2014 saat 10.00'da Gümüşsüyü Mahallesi, İnönü Caddesi No:2 Kat:7 ihale Salonu Taksim-Beyoğlu'nda yapılacak. 


İhale ilanı: İHALE 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 19574


İLAN


VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ


İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünden


Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile mevcut avan projesine göre apart daire yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 18 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.


İdarenin Adresi    Gümüşsüyü Malı.inönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoğlu-Istanbul


İdarenin Telefon- Faks ve Elektronik Posta Adresi    0212 251 88 10 (Dahili 7201)-0212 243 64 59istanbul@vgm.gov.tr


İhale Konusu İşin Adı    istanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mahallesi, Güneşli ve Havyar Sokaklarına Cepheli, tapunun 61 pafta, 648 ada, 41 parselinde kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmaz üzerine mevcut avan projesine göre apart daire yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 18 yıl süreyle kiralama İşi


İnşaata İlişkin Tahmini Muhammen Bedel    135.300,00 TL.


Yüzölçümü    93,50 m2 (Toplam inşaat alanı:220,00 m2, bodrum (44,00 mi), zemin (44,00 m2), 3 normal kat (44,00 m2))


Mevcut İmar Durumu    Konut


Geçici Teminat Miktarı    4.059,00.-TL


Doküman Bedeli    100,00 (Yüz) TL.


İhalenin Yapılacağı Yer    Gümüşsüyü Malı.inönü Caddesi No:2 Kat:7 ihale Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul


Teklif Zarflarının Verileceği Yer    Gümüşsüyü Malı.inönü Caddesi No:2 Kat:5 ihale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul


İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat    07.08.2014-Saat:10.00


I-İdarece Belirlenen Asgari Şartlar;


1- Sözleşme süresinin; tatbikat projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatının alınması için (1) bir yıl, inşaat imalatların yapılması için (1) bir yıl, yapının kendini amorti etme süresi için (4) dört yıl, kar etme süresi (12) oniki yıl olmak üzere toplam işletme süresinin (18) onsekiz yıl olarak belirlenmesi, aylık kira ödemelerinin de sözleşme tarihi itibariyle başlaması,


2- Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilk yıl aylık kirasının 1.500,00 (Binbeşyüz) TL'ye ihalede oluşacak artış oranının eklenerek belirlenmesine, 2. yılın aylık kirasının, belirlenen bu bedelin ÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) arttırılmasıyla bulunmasına, 3. yılın başından itibaren aylık kirasının 3.000,00 (Üçbin) TL'ye ihalede oluşacak artış oranının eklenerek belirlenmesine, devam eden yılların aylık kirasının, belirlenen bu bedelin ÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) arttırılmasıyla bulunmasına,


3- Taşınmaz üzerindeki yapının her türlü güvelik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, projelerin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,


4- Yapının tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmamasına, sözleşme süresi olan 18 yıl süre sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim edilmesine,


5- İlgili mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatların idareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesine,6- Mimarlar Odasının en az bedel hesabına göre belirlenen mimari avan proje bedelinin 1.912,00 TL/yi aşmamak kaydıyla, proje müellifine sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından def aten ödenmesi.


7- İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında idaremize yansıtılması.


8- 3194 sayılı imar kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde. Kanununun öngördüğü orana kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi.


9- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması kaydıyla söz konusu taşınmazın toplam 18 yıl süreyle apart daire olarak kullanılmak üzere yapım ve işletme karşılığı kiralama işi.


II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gümüşsüyü Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Taksim- Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 7.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.


III- İhale dokümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsüyü Malı.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (yüz) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


IV- İhaleye katılabilmek için; İstekliler ihale dokümanına göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5.katında bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.


V- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


1. Şartname eki örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.


2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.), veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


4. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


5. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, ö.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


7. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) aslı veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


8. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) aslı veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.


9.0rtak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, lO.İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu (muhammen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya %50'si kadar kullanılmamış teminat kredisi),11. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,


12. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge veya teyidinin internet üzerinden yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır" şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belge,


13. İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış suretinin verilmesi veya isteklinin inşaat yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaat yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,


14. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,


15. Şartname eki örneğe uygun teknik personel taahhütnamesi,


16. Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.


17-Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Şartname eki örneğe uygun teklif mektubu.


18. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname eki örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.)


19. Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


20. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


21. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (16) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.


VI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


VII- İş bu ihale ilan metni, mevzuatı gereği sadece ihale ilanında zorunlu olması gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılım ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve diğer dökümanlardaki yazılı hususlar geçerlidir.


İLAN OLUNUR.


İhale ilanının tam metni için tıklayın