Van Defterdarlığı arsa karşılığı 10 okul yaptırıyor!

Van Defterdarlığı arsa karşılığı 10 okul yaptırıyor! Van Defterdarlığı arsa karşılığı 10 okul yaptırıyor!

Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Van Erciş, Tuşba, İpekyolu ve Edremit'te 10 okul inşaatı yaptırılıyor. İnşaat ihalesi 24 Mayıs'ta gerçekleşecek..

Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Van Erciş, Tuşba, İpekyolu ve Edremit'te 10 okul inşaatı yaptırıyor. Okul inşaatlarına karşılık Siirt'te yer alan arsaların verileceği ihale 24 Mayıs'ta yapılacak.

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

1 - Arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre hizalarında belirtilen gün ve saat Van Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (5. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1/1, 2/1 ve 3/1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Proje Bedeli kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine Tablo1/1 e karşılık Tablo 1/2, Tablo 2/1 e karşılık Tablo 2/2 ve Tablo 3/1 e karşılık Tablo 3/2 de belirtilen Hazine taşınmazları verilerek, karşılarında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın(*) arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Her bir okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatlarının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 - Her bir yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

6 - Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İ5TENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.van.gov.tr veya www.vandefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.