Çukurova Balkon

Vatandaş için 2B arazi rehberi!

Vatandaş için 2B arazi rehberi! Vatandaş için 2B arazi rehberi!

Türkiye"de göreve gelen hükümetlerin iştahını kabartan, havanda su dövülerek elde edilecek geliri için hesap üstüne hesap yapılan 2b arazileri için AK Parti Hükümeti yıl başına meclise sevk edeceği bir kanun tasarısı üzerinde ciddi bir çalışma yürütüyor


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


VATANDAşž İçİN 2B ARAZİ REHBERİ :
Türkiye"de göreve gelen hükümetlerin iştahını kabartan, havanda su dövülerek elde edilecek geliri için hesap üstüne hesap yapılan 2b arazileri için AK Parti Hükümeti yıl başına meclise sevk edeceği bir kanun tasarısı üzerinde ciddi bir çalışma yürütüyor. 2b arazilerinden 25 milyar dolarlık bir gelir bekleyen Hükümet, yasanın oluşturulması için Maliye, çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskan bakanlı klarını görevlendirdi. Tasarının 2010 yılı bitmeden önce Meclise sevk edilerek yasalaşacağı, 2b arazilerin vatandaşa satışının ise 2011 yılının ilk aylarında başlayabileceği belirtiliyor.

Bu konuda Ak Parti hükümeti nin bugüne kadar kangren haline gel en bu sorunun çözümü için en cesur ve kararlı adımları at tığını dile getiren Avukat Cihangir Dönmez, œAk Parti hükümeti tespit edilen 2b arazilerin in satışı için bir yasayı Meclise sunmak üzere ciddi çalışmalar yap ıyor. Maliye, çevre ve Orman ile Bayındırlık ve İskan Bakanlı klarının ortaklaşa yürüttükleri 2b Arazileri Satış Yasası taslağı üzerindeki çalışmalar tamamlanmak üzere  dedi.

Daha önce muhtelif kereler bu arazilerin, vatandaşa satışı ile ilgili yasalar çıkarıl dığını açıklayan Dönmez, önemli mi ktarda bir kısım 2b arazi lerinin bu yasalarla vatandaşa satıl dığını beyan etti. Ancak, bu konuda çıkarılan her yasa , daha sonra Anayasa Mahkemesi2b arazilerin satışını Anayasa nın 169 ve 170. maddelerine aykırı bularak iptal et ti.

Yapılan bu taslak la, özellikle tapulu olan 2b arazilerle ilgili adaletli bir düzenleme yapılmaya çalışıl dığına dikkat çeken Dönmez, evveliyatı 2b olan, tapulu arazilerle ilgili açılan iptal davaları sonucunda, tapusu iptal edilen vatandaşların konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşı dıkları için devleti n yüksek miktarda tazminatlar ödemek zorunda kal dığını söyledi.

Hükümetin bu konuda yasalar çıkardığına değinen Dönmez, œAk Parti Hükümeti özellikle tapulu 2b arazilerle ilgili olarak 5841 sayılı yasayı , tapusuz 2b arazilerle ilgili olarak 5831 sayılı yasayı çıkart tı. 6009 sayılı yasa ile de tahsil edilen ecrimisilin beş yılı aşmayacak şekilde olması gerektiğini düzenle di. Hatta bu yasayla ilgili olarak tüm Türkiye de kadastro çalışmaları yapılmış, tüm 2b araziler, üzerindeki işgalciler ve üzerlerindeki yapılar bu çalışma ile tespit edilmiş ve devlet tarafından kayda alın dı diyerek bu güne kadar yapılan kanuni düzenlemelerin bir kısmını aktardı.

Rehber hazırladı
2 B arazilerin üzerinde bulunan ve 2b işgalcileri olarak adlandırılan vatandaşların bir kısmı nın istemeden bu duruma düş erken diğer kısmı nın bilerek ve isteyerek 2b arazileri üzerinde işgalci olduğunu belirten Dönmez, bu durumdaki vatandaşlar için bir arazi rehberi hazırladı.

2b arazileri üzerinde isteyerek yada istemeyerek gayrimenkul sahibi olan vatandaşların durumuna açıklık getiren Dönmez, œİstemeden 2b arazisi işgalcisi olan vatandaşların devletin verdiği tapuya güvenerek arazi satın al ır. Ruhsat alarak binalar yap ar, ancak bir gün arazinin öncesinin orman olduğu, orman dışına çıktığında tapusunun Hazineye ait olması gerektiği gerekçesi ile dava açıl ır. Devlet güvencesinde aldı ğı tapuları mahkemede kaybede r dedi.

İsteyerek 2b arazisi işgalcisi olan vatandaşları ise diğerlerinden ayıran Dönmez, bu insanların devlet ormanlarını açan ya da 2b vasfını a ldıktan sonra bu tip arazilerin kullanım haklarını basit el senetleri ile üzerine geçirdiklerini söyledi. Bu tür arazileri isteyerek alanlar ise araziler üzerine kaçak binalar yapıyorlar.

2b vasfındaki arazilerinin tüm Türkiye"de yaklaşık 500 bin hektar (5 milyar metrekare) olduğuna dikkat çeken Dönmez, œBu tip arazilerden yıllardan beri belediyeler emlak vergisi almakta, büyük kısmından ise Maliye Hazinesi ecrimisil adı altında haksız kullanım bedeli tahsil etmektedir. Yani bu arazilerden faydalanma kamuoyunun sandığının aksine, bedelsiz değildir  dedi.

2B ARAZİLERİ NEDİR
Önceden orman olup, daha sonra orman vasfını kaybettiği için, yine orman idaresince kurulan komisyonlarla orman dışına çıkarılan arazi anlamına geliyor.

Hükümetin taslağında neler yer alıyor
Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskanen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları geçerli kabul edilecek, Bu şekilde devletin daha önce dağıttığı, tapu ve iskan verdiği, ancak daha sonra 2-B kapsamına aldığı yerler, eski sahiplerine bedelsiz verilecek.

Kişiler adına, yukarıda sayılan şartların dışında, herhangi bir şekilde tapu kaydı oluşturulmuş yerler de, harca esas değer üzerinden eski maliklerine veya kanuni yada akdi haleflerine satılacak.
5831 Sayılı Yasa kapsamında yapılan kadastro çalışmaları sonucu, kesinleşen askı ilanlarında kullanıcı olarak tespit edilen kimseler, hak sahibi olarak anılacaktır.

2b arazilerin vatandaşa satılmasının sağlayacağı katkılar
· Mülkiyet sorunları çözülecektir.
· Adli ve idari yargıdaki dava sayıları önemli ölçüde azalacaktır.
· Halen bu alanları fiilen kullanmakta olanlar hak sahipliği konumunu elde edecekler ve usulsüz olarak kendi tasarruflarında bulunan yerlerin kanuni sahibi olacaklardır.
· Hak sahipliği ile ilgili iş ve işlem süreleri başlayacak ve bu durum ekonomiye bir canlanma getirecektir.
· En önemlisi de mevcut haliyle kesinlikle orman vasfını kazanamayacak olan bu yerlerin vatandaşa satışı ile elde edilecek gelirden yeni ormanların oluşması sağlanabilecektir.
· Ülkemizin genel ekonomisine de olumlu yönde katkı yapacaktır.
· Ayrıca emlak ve diğer vergi gelirleri ile de Hazineye büyük bir katkı sağlanacaktır.

2b arazilerin satış yasasında yer alması gerekenler
· Türkiye Cumhuriyeti tapusunu halen muhafaza eden ( ister iskan, ister tevzii, ister kadastro sonucu verilmiş, isterse hazinece satılmış olsun ) 2b araziler ve binalar üzerindeki şerhler kaldırılmalı ve Hazine tapu iptal davalarından feragat etmelidir.
· Türkiye Cumhuriyeti tapusunu ( ister iskan, ister tevzii, ister kadastro sonucu verilmiş, isterse hazinece satılmış olsun ) ister idari ister yargı kararı ile kaybedenlere, akdi veya kanuni haleflerine Devlet tarafından bir bedel alınmadan tapuları iade edilmelidir.
· Devletin verdiği tapuya hangi dönemde, hangi gerekçeyle, hangi kanunla verilmiş olursa olsun güven esastır, aksi takdirde 2b yasası ile verilecek olan tapularında ileriki dönemlerde iptal edilebileceği kaygısı ortaya çıkacaktır ki, buda Devletin tapusuna güveni tamamen ortadan kaldıracak bir olgudur.
· Devlet tarafından 2b arazisinin tahsil edilen satış bedeli haricinde, her bin metrekare arazi için, 2b arazisini satın alan vatandaşa yasada yer alacak şekilde 10 ağaç fidan ı dikme zorunluluğu getirilmelidir.
· 2b Satış Yasası, vatandaşlarca sadece devletin orman alanlarını ormana işgal eden vatandaşlara feda ettiği bir yasa olarak anılmamalı, aynı zamanda milyonlarca ağacın o vatandaşlar tarafından dikilmek zorunda olduğu bir yasa olarak anılmalıdır.
Milliyet Emlak