Veraset vergisi ne zaman ödenir?

Veraset vergisi ne zaman ödenir? Veraset vergisi ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi; İlgili Kanunun 2’nci maddesinde tanımı yapılan malların kişilere veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset vergisi ne zaman ödenir?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Veraset vergisi ne zaman ödenir?

Veraset vergisi için 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan veraset vergisi rehberi hazırlandı. 


Bu rehbere göre; 1.1.1983 tarihinden önce veraset yolu ile veya ivazsız bir şekilde intikal eden gayrimenkullerin ticari işletmeye dâhil olsun veya olmasın rayiç (gayrimenkulün değerleme günündeki alım satım değeridir) bedelle, 1.1.1983 tarihinden sonra veraset yolu ile veya ivazsız bir şekilde intikal eden gayrimenkuller, ticari işletmeye dâhil olsun veya olmasın ölümün veya ivazsız intikalin meydana geldiği yıla ait emlak vergisine esas olan vergi değeri ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Hangi hallerde kimler beyanname verir?

- Türkiye sınırları içinde bulunan malların, 

- T.C. uyruğundaki kişilere ait malların,


Veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız (hibe yoluyla veya karşılıksız herhangi bir tarzda) surette bir kişiden diğer kişiye intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, bu intikaller nedeniyle beyanname verilir. Beyannameyi kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişiler verir.


Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişiler, yurt dışında veraset yoluyla veya hibe yahut karşılıksız herhangi bir tarzda mal edinmeleri halinde de beyanname vermek zorundadırlar.


T.C. uyruğunda bulunan bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset yoluyla ve sair suretle iktisap eden ve ikametgâhı Türkiye’de olmayan yabancı şahıslar, veraset ve intikal vergisine tabi olmadıklarından beyanname vermezler.


Veraset ve intikal vergisi beyannameleri mirasçılar tarafından imzalanmak suretiyle verilebileceği gibi mirasçıların vekili tarafından da imzalanmak suretiyle verilmesi mümkün bulunmaktadır.


Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verileceği gibi müştereken de verilmesi mümkündür. Beyannamenin müştereken verilmesi halinde, beyannamenin her mükellef tarafından ayrı ayrı imzalanmış olması gerekir.


Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekmektedir.Veraset yoluyla meydana gelen intikaller dışında kalan ivazsız intikaller de ise istisna haddinin altında kalanlar için beyanname verilmez.


Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.


Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,


Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde verilir,


Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,


Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,


Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz 

ay içinde,


Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde,verilir. Peki, veraset vergisi ne zaman ödenir?


Veraset vergisi ödeme zamanı..

Vergi borcu iki taksit halinde ödenebiliyor. Verginin ilk taksitleri Mayıs ayında; İkinci taksitleri ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Bu ödeme 3 yıl boyunca eşit bir şekilde yapılıyor.


Veraset ve intikal vergisi mükellefleri!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus