Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

 Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu! Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kürşat Ceylan ve Sadık Ünlü ortaklığıyla kuruldu...

Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Kürşat Ceylan ve Sadık Ünlü ortaklığıyla kuruldu.

Wewalk Teknoloji Anonim Şirketi konusu:1.Her türlü sağlıklı yaşam malzemelerinin alımını, satımını yapmak, yaptırmak yapmakta olan firmalara ortak olmak, ortak almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak, 2. Her türlü görme engelli ürünlerinin alımını, teknolojik gelişimlerini sağlamak, satımını yapmak, yaptırmak yapmakta olan firmalara ortak olmak, ortak almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak, 3. Doğal bilimler, sağlık ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerinde bulunmak (tarımsal araştırmalar dahil) 4. Şirket amaç ve konularıyla ilgili aşağıdaki işlemleri yapar; 4.1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edilebilir, , ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksan, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruftarı gerçekleştirebilir. 4.2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul maldan satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 5. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir o ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksan, parselasyon İle ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 6. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mattan satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 7. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira berattan, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yakandaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 8. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 9. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 10. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir kullandırabilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 11. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir 12. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, (oaracılık o yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 13. Şirket gayesine faydan olmak sarayla ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Maslak Maslak Mah. AOS 55.Sk.42 Maslak Sit. B Apt.No.4/565 Sarıyer