Yapı malikinin sorumluluğu!

Yapı malikinin sorumluluğu! Yapı malikinin sorumluluğu!

Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, "malik" olması nedeni ile hukuki olarak hangi sorumluluklara sahip oluyor? İşte Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan yapı malikinin sorumluluğuna ilişkin hükümler...

Yapı malikinin sorumluluğu!

Bir bina veya diğer yapıların maliki, "malik" olması nedeni ile bazı hukuki sorumlulukları üstlenmiş oluyor. Söz konusu sorumluluklar Türk Borçlar Kanunu madde 69 'da belirtiliyor.


Kanuna göre, bina ve yağım malikinin sorumluluğu dahilinde, yapı bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermek yer alıyor.


Yapı malikinin sorumluluğu

a. Giderim yükümlülüğü

MADDE 69- Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.

İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar.


Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. 


b. Zarar tehlikesini önleme

MADDE 70- Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir.


Kişilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com