YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 30 bin TL sermaye bedeli ile Birten Okyar tarafından kuruldu.


YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 30 bin TL sermaye bedeli ile Birten Okyar tarafından kuruldu.

YD Mühendislik ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü endüstri ve zirai alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin mümessilliklerini, üretimi, üretim öncesi, üretim sonrası gerekli mühendislik ve danışmanlık işleri, üretim öncesi ve/veya sonrası kontrolleri yapılması yaptırılması, bu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. Ürünleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 2- Her türlü endüstri ve zirai alanında kullanılan bilumum inşaat, hırdavat ve nalburiye malzemeleri, her türlü inşaat makineleri, sanayi ve iş makineleri, cihazları, teçhizat ve ekipmanları, yedek parçalarının hammadde yarı mamul ve mamul olarak imalatını, toptan ve perakende olarak alımını satımını, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuk işlerini yapmak. 3- Her nevi deniz taşıtının kısmi yada bütün inşası, tamir ve bakım onarımını yapmak ve yaptırmak bunlarla ilgili tesisleri kurmak bu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 4- Türk ve yabancı armatörlerin acentelik hizmetlerini yapmak, yurt içi ve yurt dışında deniz liman işletmeciliğini yapmak ve yaptırmak ve bu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 5- Her türlü yerli ve yabancı bandıralı gemi, yat ve deniz taşıtlarının kumanyalarının temini, yakıt ikmalleri ile bunların tahliye ve tahmil işlerini yapmak ve yaptırmakbu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 6- Her türlü yerli yabancı gemilerin işletmeciliğini yapmak yaptırmak, her türlü yerli ve yabancı gemilerin alımı satımı kiralanması, kiraya verilmesi, gemi donanımı, ikmali ve tamiri bakım onarım işlerini yapmak ve yaptırmakbu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 7- Her türlü yerli yabancı hurda gemilerin alımı satımı hurda bozmacılığı işlerini yapmak ve yaptırmak, bunların hurdalarını ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmakbu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 8- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü kara deniz ve hava yolu ile nakliyecilik işlerini yapmak yaptırmak, bunun için her türlü kara deniz ve hava nakil araçlarını almak satmak kiralamak kiraya vermek ve işletmeciliğini yapmak ve yaptırmakbu işlerle ilgili komisyonculuk faaliyetlerini yapmak. 9- Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1. Şirketin konusu ile ilgili olarak ardiyecilik, depoculuk, özel antrepoculuk, yurt içi ve yurt dışı uluslar arası kara, deniz ve hava nakliyeciliği ve acenteliği ile tahmil tahliye islerini gerçekleştirmek. 2. İlgili mercilerden gerekli izinlerin alınması şartı ile gümrük sahası dışında "reeshop" lar açarak işletmek, kiralamak. Bu tür mağazaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri içinmevzuatlar çerçevesinde her türlü yerli ve yabancı mamulleri satmak, pazarlamak, transit olarak naklini sağlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. 3. Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalar ile şirketlerin mümessilliklerini, acenteliklerini, bas bayiliklerini almak ve vermek. 4. Sanayide ileri gitmiş olan ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, teknolojik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle araştırma geliştirmemerkezleri kurmak. 5. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslar arası mümessillik pazarlamacılık perakende ve toptancılık isleriyapmak. 6. Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 7. Şirketin isleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilatüzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 8. Şirketin faaliyet konularına giren isleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortakgirişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir veferağ etmek. 9. Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 10. Şirket, konusu ile ilgili ihalelere katılır, pay sürer, taahhütlerde bulunur. 11. Şirket amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında panayır sergi açmak veya açılacak panayır ve sergilere iştirak etmek. 12. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü sahışların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak. 13. Şirketin isleri için ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yenişehir Mah. Berkay Sok. Özvatan Sitesi No: 2/1/31 PENDİK