Yenilenebilir Enerji sektörüne yeni düzenlemeler!

Yenilenebilir Enerji sektörüne yeni düzenlemeler!

5346 sayılı 'Yenilenebilir Enerji Kanunu'nu değiştirerek 8 Ocak 2011 'de yürürlüğe giren 7 maddelik düzenleme ile yerli girdi ve teknoloji kullanımına önemli teşvikler sağlanıyor


'Yenilenebilir Enerji Kanunu'nu 2005 yılından beri yürürlükte bulunan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda 29 Aralık 2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen,6094 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler ya¬pıldı. Yenilenebilir enerji tesislerinde yerli malzeme ve teknoloji kullanımını özendirecek düzenlemeler getirildi.

5346 sayılı Kanun'daki değişikliklerle, yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli malzeme ve teknolojilerin kullanılması halinde, kamu alım fiyatlanna 9 dolara kadar ilave teşvik uygulanacak. İlgili şirketler, yatırımın ölçek büyüklüğü ve kullanılacak malzemenin yerlilik düzeyine göre 3.7 ile 9.3 dolar-cent arasında ilave alım garantisinden yararlandırılacak.
Bu düzenlemenin, Türkiye'de yenilenebilir enerji tesisi yatırımlarında en büyük harcama kalemini oluşturan malzeme, ekipman ve teknoloji ithalatım azaltması, buna karşılık yerli sanayi üretimini tetiklemesi bekleniyor. İthalatı azaltacak teşvik ödemeleri sorunu, YEK değişiklik teklifinin yasama organında iki yıl sürüncemede kalmasına yol açmıştı. Hazine, ilave yük doğuracağı gerekçesiyle yerli malzeme ve ekipmana ilave alım garantisi formülüne uzun süre direnmişti.
Yatınmlarda yerli malzeme ve ekipman kullanılması halinde alım garantileri neredeyse 2 katma çıkacak. Tüm ekipmanın yerli olması durumunda hidroelektrikte kwh başına 2.3 dolar-cent, rüzgarda 3.7 dolar-cent, fotovoltaik (güneş pili) enerji 6.7 dolar-cent, yoğunlaştınlmış güneşte 9.2 dolar-cent, biyoküdede 5.6 dolar-cent, jeotermal-de 2.7 dolar-cent ilave teşvik verilecek.

14 Euro-cent teşvikle büyük atılım yapması beklenen çöpten enerji üretenler de kanundan nasibini aldı. Ancak, dolar para-metresinde 18,5 dolar-cent olması gereken çöp enerjisi teşvikinin 13.3 dolar-centte in-dirilmesi, özellikle çöpten elektrik üretmek amacıyla şehirlerin çöp toplama işine bile talip olan yatınmcılan hayal kınklıgına uğrattı. Kanun teklifinin ilk halinde güneş si yatınmlanna öngörülen yaklaşık 1 centlik teşvik, TBMM'den çıkan ka 600 megavaüa sınırlı, 13,3 dolar-cen yinde belirlendi.

YEK değişiklikleri güneş ve fotovoltaik (güneş pili) enerji üreten kesim hariç yenilenebilir enerji sektöründe, yerli malze ekipman kullanımına getirilen ilaveler başta olmak üzere, genellikle olumlu karşılanıyor. Özellikle rüzgâr enerjisi yatırımcıları yenilenebilir enerji kanununda değişikliklerin sektörün şimdiye kadar karşılastiği sorunları çözeceği görüşünde Güneş enerjisi üreten kesim ise kanunun bir töre yeni bir destek getirmediği kanısında.
Dünya