Zeytinlik alanlarda yapılaşma yasası!

Zeytinlik alanlarda yapılaşma yasası! Zeytinlik alanlarda yapılaşma yasası!

3573 sayılı kanun gereğince zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede yapılaşmaya izin verilmiyor. Ancak TBMM'ye sunulan zeytinlik alanlarda yapılaşma yasası ile bu sınırlama kaldırılıyor...

Zeytinlik alanlarda yapılaşma yasası!

Zeytinlik alanların korunması amacını taşıyan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanuna göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamıyor.


Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan ve TBMM'ye sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile zeytinlik alanlarda yapılaşma nın önü açılıyor.


Zeytinliklerin yok olmasına yönelik bir tasarı olarak eleştirilen bu kanunun 4. maddesiyle mevcut kanunun 20. maddesine yer alan esasların değiştirilmesi öngörülüyor. Peki, mevcut kanunun 20. maddesi ne diyor? Zeytinlik alanların imara açılması nı amaçlayan kanun tasarısı ne diyor?


3573 sayılı kanun:

"Madde 20 - (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.)

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.


Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.


Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir."


Yeni kanun tasarısı:

Tasarının 4. maddesine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınmak suretiyle 25 dekarın altında kalan işletmelerin zeytinlik olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu alanlarda zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılıp işletilebilmesi hedefleniyor.


Zeytinlik imar durumu..

Zeytinliklerin imara açılması ile ilgili kanun tasarısı hala TBMM'de görüşülmekte olup; yürürlüğe girmek için onay bekliyor.


Zeytinliklere yapılaşma sınırlaması kaldırılıyor!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com