07 / 10 / 2022

10 soruda yeni hazırlanan 2B satış yasası taslağı!

10 soruda yeni hazırlanan 2B satış yasası taslağı!

Yasanın yürürlüğe girmesinden önceki kadastro tutanaklarına göre 2b alanlarını kullandıkları belirlenen kişiler, belirlenen satış bedeline itiraz etmemek kaydıyla hak sahibi sayılacaklar1)SATIŞ BEDELİ  NASIL BELİRLENECEK

Taşınmaz, belediye ve mücavir alan içindeyse bin metrekareye kadar olan kısmı, rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üstünden satılacak. Bin metrekareyi aşan kısım için ise rayiç bedel üstünden rakam belirlenecek.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmazlar için ise rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden rakam belirlenecek.

2)KİMLER HAK SAHİBİ SAYILACAK

Yasanın yürürlüğe girmesinden önceki kadastro tutanaklarına göre 2b alanlarını kullandıkları belirlenen kişiler, belirlenen satış bedeline itiraz etmemek kaydıyla hak sahibi sayılacaklar.

Kadastro tutanakları, yasadan sonra tekrar güncellenecek.

3)TARIM ARAZİLERİ DİĞER ARAZİLERDEN NASIL AYRILACAK

Düzenlemede, 2Bden yararlanacak çiftçilerin mağdur olmamasını sağlayacak fiyatlandırma yapılacak. Bu açıdan tarım arazisi ile lüks konut ve villaların yer aldığı 2b arazi fiyatları birbirinden ayrılarak farklı olarak fiyatlandırılacak.

4)TOKİYE DEVREDİLECEK ARAZİLER NASIL BELİRLENECEK

Devredilecek arazide yoğun ve herhangi bir afette ( deprem, heyelan, su baskını ) can kaybı riskini doğuran şekilde kaçak ve çarpık yapılaşma varsa, arsa Kentsel  Dönüşüm uygulaması için TOKİye devredilecek.
Bu devir bedelsiz olarak gerçekleştirilecek ve her türlü harçtan muaf olacak, devre konu 2b arazi üzerinde kaçak yapısı bulunan vatandaşların binalarının enkaz bedeli hesaplanacak, hesaplanan bu enkaz bedeli, verilecek konut peşinatına sayılabileceği gibi kaçak yapı sahibi anlaşmaya yanaşmazsa bu bedel acele kamulaştırma yoluyla kaçak yapı sahibine ödenerek kaçak yapı yıkılarak 2b arazisi tahliye edilecek.

5)BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK

Başvurular, yasa yürürlüğe girdikten sonra hak sahipliği durumuna göre üç ile altı ay içinde yapılacak.

6)SATIŞ BEDELİ NASIL ÖDENECEK

Satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda bedelin yüzde onu iki ay içinde, kalanı ise dört yılda sekiz taksitte ödenecek.

7)SATIŞ İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK

Satış işlemleri ise, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ayda tamamlanacak.

8)2B ARAZİ SATIŞLARINDAN GELECEK GELİR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

Hazırlanmakta olan AFET RİSKİ TAŞIYAN YAPILAR KANUNA göre bir AFET FONU HESABI açılacak, 2b arazi satışlarından gelecek olan hasılatın %90lık kısmı kentsel dönüşümde kullanılmak üzere bu fonda toplanacak. Geriye kalan % 10 ise orman alanlarının geliştirilmesinde kullanılacak.

9)TAPUSU İPTAL EDİLEREK 2B ARAZİ STATÜSÜNE SOKULAN TAŞINMAZLARIN DURUMU NE OLACAK

2b alanlarından özel kanunları gereğince devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere satılan, dağıtılan veya iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları geçerli kabul edilecek, bu taşınmazlardan açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilenler, önceki kayıt maliklerin akdi ya da kanuni haleflerine bedelsiz olarak iade edilecek.
Bu kapsam dışında kalan evveliyatı tapulu 2b niteliğindeki taşınmazlar ise Emlak Vergisi değeri üzerinden eski tapu kayıt malikinin akdi ya da kanuni halefine satılacak.

10) 5831 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN 2B ÇALIŞMALARI NETİCESİ İTİRAZ EDİLEREK KADASTRO MAHKEMELERİNDE DAVALARI DEVAM EDEN 2B NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAK

Kadastro Mahkemesinin kararının kesinleşmesi beklenecek, Mahkeme kararına göre işlem tesis edilecek. Ancak bu taşınmazların bir kısmının tescili konusundaki en büyük engel Anayasa Mahkemesinin 12.05.2011 tarihli Toprak Koruma Kanunu ve İmar Kanuna aykırı olarak yapılan kadastro ifraz ve tescil işlemleri konusundaki iptal ve yürütmeyi durdurma kararı.

Cihangir Dönmez
Geri Dön