1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! 1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi 200 bin TL sermaye ile bugün İsmail Ünal imzasıyla kuruldu.1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi 200 bin TL sermaye ile bugün İsmail Ünal imzasıyla kuruldu.


1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü mimarlık,iç mimarlık,mühendislik,peyzaj ve şehircilik alanlarında,her türlü tasarım,şehir ve imar planları hazırlamak,projeler üretmek,mesleki uygulama kontrolörlük ve müşavirlik hizmetleri,mühendislik hizmetleri vermek, proje uygulamalarını yapmak,teknik uygulama sorumlulukları almak,proje yarışmalarına ve ihalelere katılmak. 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Her türlü arsa,gayrimenkul alım ve satımını yapmak 3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ,ettirmek ve kiraya vermek. 4-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5-Yurtiçi ve yurtdışında her türlü enerji, elektrik, doğalgaz ve petrol üretim depolama iletim ve dağıtım hattının ve bunlarla ilgili her türlü altyapı ve üst yapı ve tesisatın etüt, plan,proje, fizibilite, taahhüt, kontrolörlük, işletme vb. her aşamasında eğitim danışmanlık ve mühendislik faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri yapmak, yaptırmak ya da yaptırtmak. 6-Şehir içi enerji, doğalgaz dağıtım şebekesi projelerinin ve elektrik dağıtım projelerinin, özelleştirmelerinin pazar araştırması, etüt, plan, proje, fizibilite, taahhüt,kontrolörlük, işletme vb. her türlü aşamasında faaliyette bulunmak. 7-Baraj,termik santral, rafineri vb. her türlü enerji tesis, tesisat ve projesi, pazar araştırması etüt, plan, proje, fizibilite, taahhüt, kontrolörlük, işletme vb.her aşamasında eğitim danışmanlık ve mühendislik faaliyetlerinde bulunmak ya da yaptırtmak 8-Şirket konularıyla ilgili, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kuruluş halindeki şirketlere ortak olmak, bu türden işletmeleri bütün malvarlığı ile satın almak,holdinglere iştirak etmek. 9- Faaliyetleri için Yurtiçi ve yurtdışı banka ve finansal kuruluşlardan borç alabilir ve bunların dışında ithalat ve ihracat faaliyetleri dahilinde ticari faaliyette bulunabilir. 10-Faaliyetleri için iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek, emval ve emtia, akreditif ve yatırım kredileri almak veya vermek. 11-Şirket konusuyla ilgili, dahili ve uluslararası komisyonculuk, ithalat ve ihracat, transit ticaret, ticari vekillik, mutemetlik, distribütörlük ve acentelikler yapmak, acentelikler vermek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, yurtiçinde ve yurtdışında sergi düzenlemek, sergi ve fuarlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında konulan ile ilgili resmi ve özel ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlaryatırmak ve gerektiğinde teminatları çekmek. 12-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olarak her türlü gayrimenkulleri satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmak,gayrimenkulleri teminat olarak göstermek, ipotek ettirmek, ipotekleri kabul, tebdil, tecdit ve fek etmek. 13-Faaliyet konularıyla ilgili bilumum iş makineleri, kamyon, kamyonet, binek araç, nakil araçları ve teçhizatın ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak, kiralamak veya kiraya vermek. 14-Şirket konularıyla ilgili teşvikler almak, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden, finans kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak. 15-Şirket faaliyetlerinde gerekli ve faydalı marka ve patentleri, peştamallık haklarını ve ticari ünvanları ve her neviden gayri maddi hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,royalty ve know- how anlaşmaları yapmak. 16-Şirket lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi mülkiyetinde veya üçüncü şahısların kıymetinde bulunan menkul veya gayrimenkulleri, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehn edebilmek ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilmek. 17-Yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. 18-Yabancı bir firmayı veya kuruluşu yurtiçinde temsil edebilir.      


1g Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi adres; VİŞNEZADE MAH.SÜLEYMAN SEBA CD.AKARETLER NO:54/D.8(9) BEŞİKTAŞ