2 maddede site yöneticisi görevleri!

2 maddede site yöneticisi görevleri! 2 maddede site yöneticisi görevleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yöneticisi görevleri" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1.    Yöneticinin Görevleri Nelerdir?  (KMK madde 35)

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a)    Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b)    Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c)    Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d)    Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

    e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim  
              dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca      
              yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

e)    Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

    g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın   
               kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

    h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan  
               hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

    i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine 
              karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti  
              kütüğüne tescil ettirilmesi;

    j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere 
              muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı 
              gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

    k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

            l)  Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin  
               sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik 
               düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin 
               ödenmesi.

2.    Yöneticisi Olmayan Binalarda Sorumluluk Kime Aittir? (KMK madde 40)

Kanunen, 8 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunana anagayrimenkullerde yönetici atanması zorunludur.

Bir anagayrimenkulun tüm bağımsız bölümleri bir kişiye aitse, o kişi anagayrimenkulün doğal kanuni yöneticisidir.

Kat Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, madde 35/birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

19 maddede site yönetimlerinin denetimi!