28 / 05 / 2022

2021 kira sözleşmesi örneği!

2021 kira sözleşmesi örneği!

Kira sözleşmesi ile kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanabilecek sorunlar engellenebiliyor. Peki 2021 kira sözleşmesi örneği nasıl hazırlanıyor? Kira sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmeli? İşte tüm merak edilenler...2021 kira sözleşmesi örneği
Ev veya iş yeri gibi bir mülk kiralanacağı zaman kiracı ile mülk sahibi arasında yazılı anlaşmada bulunuluyor. Kira sözleşmesi ile taraflar arasında yaşanabilecek sorunlar engelleniyor. Kira sözleşmesine imza atmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? İşte 2021 kira sözleşmesi örneği...

Mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşme kapsamında Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme." 

2021 kira sözleşmesi örneği!

2021 kira sözleşmesi örneği

(Meskenler/Konutlar İçin)

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

 

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

(imza)       (imza)      (imza)

2021 kira sözleşmesi örneği!

GENEL KOŞULLAR

1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken bakım ve onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz vekiradan indirim talebinde bulunamaz. 

16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

18. İŞ BU KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU
HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR
(imza) (imza) (imza

ÖZEL KOŞULLAR

1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3. Kiralananda, kiracı ve ailesinin dışında kimse sürekli olarak kalamaz.

4. Kiracı yönetim planı, işletme planı, site /bina yönetim kurulu kararları, kat malikleri kurulu kararları ve sair düzenlemeler gibi tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Kiracının bu kurallara uymaması fesih ve tahliye nedenidir.

5. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

6. Bir ayın kira bedelinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira bedellerinin tümü muacceliyet kazanacaktır. Kiracı bu muacceliyet hükmünün sonuçlarını bildiğini ve hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul ve beyan eder.

7. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, bina aidat, yakıt ve genel giderleri ile çevre temizlik vergileri kiracı tarafından ödenecektir.

8. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

9. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik imkansızlıklar hariç- yaptıracaktır.

10. Kiracı, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.

11. Kiracı, en geç bir hafta içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

12. Kira süresi 1 yıldır. Ancak, kira dönemi sonundan en az 15 gün evvel taraflar sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmedikçe kira sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar.

13. Kira sözleşmesinin otomatik uzaması durumunda kira bedeli, TUİK tarafından açıklanan ve bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanan ÜFE & TÜFE oranının ortalaması kadar artırılacaktır.

14. Kiracı, kiralayana 2 kira bedeli ….….. TL teminat (depozito) bedeli ödeyecektir. Kira sözleşmesi sona erdiği zaman kiralananda ve demirbaşlarda herhangi bir zararziyan, aidat, elektrik, doğalgaz, su gibi, ayrıca kira bedeline ve genel giderlere ait bir borç olmadığı tespit edildiğinde, kiralayan teminatı kiracıya aynen iade etmeyi; eğer zarar ziyan ve borçların bulunması halinde ise, kiracı zarar ve borç miktarının teminatlardan mahsup edileceğini peşinen kabul ederler. Kiracı, hiçbir şekilde teminatı kiraya mahsup edemez.

15. Kiracı ilk bir yıllık kira dönemi hariç olmak kaydıyla, otomatik uzayan kira dönemleri içinde 2 (iki) ay önceden kiralayana yazılı olarak bildirmek şartıyla kira sözleşmesini feshetme ve kiralananı tahliye etme hakkına sahiptir.

16. Kefilin kefaleti müteselsil olup kira kontratı süresince devam eder ve kiracının iş bu sözleşme ile mal sahibine karşı yüklediği tüm edimleri içerir. Kefilin sorumluluğu, işbu kira sözleşmesinin imzasından itibaren en fazla 3 (üç) yıl ve en fazla 18 (onsekiz) aylık kira bedeliyle sınırlıdır.

17. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, ………….. Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu, 18 (on sekiz) genel ve 17 (on yedi) özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık.

Tarih:

Kiracı:

Müteselsil Borçlu ve Kefil:

Kiralayan:

(imza) (imza) (imza)

(isim) (isim) (isim)

2021 kira sözleşmesi örneği!

Kira sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmeli? 

- Kiraya verenin mülk sahibi olduğu yazılı tapuyu ya da vekaleti görüp kontratın doldurulması gerekiyor.

- Kontrata mülke ile ilgili bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgiler ayrıntılı olarak yer almalı.

- Kiraya veren ve kiracıyla ilgili kişisel bilgileri eksiksiz olarak yazılmalı.

- Kiralayan ile anlaşılan kira bedeli ve ödeme tarihleri doldurulmalı.

- Kiralanan mülkün içinde bulunan demirbaşlara ait bilgiler yazılmalı.

- Kira kontratına kefiller huzurunda imza atılmalı.

- Kira sözleşmesinin bütün sayfalarında her iki tarafın imzası olmalı.

– Kontrata, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgileri ve ne şekilde yatırılacağı yazılmalı.

– Kira sözleşmesinin depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği ayrıntılı olarak açıklanmalı.

- Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2020 yılı Temmuz ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile gönderilmeli.

2020 kira sözleşmesi örneği!