09 / 08 / 2022

Adana Seyhan'daki arsanın irtifak hakkı 29 yıllığına verilecek!

Adana Seyhan'daki arsanın irtifak hakkı 29 yıllığına verilecek!

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi'nde yer alan arsanın 29 yıl süreyle irtifak hakkı verilmesi işi ihalesi 12 Eylül'de yapılacak...Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan İlçesi Kanalüstü Mahallesi'nde yer alan 2 bin 250,34 metrekare büyüklüğündeki Akaryakıt LPG ve Servis istasyonu alanı imarlı arsanın 29 yıl süreyle irtifak hakkı verilmesi işi ihale ediliyor. 29 yıllık toplam muhammen bedeli 7 milyon 540 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 12 Eylül'de yapılacak. 

29 (YİRMİDOKUZ) YIL SÜREYLE İRTİFAK HAKKI VERİLECEKTİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Adana Seyhan daki arsanın irtifak hakkı 29 yıllığına verilecek!

1 - Belediyemizin mülkiyetinde bulunan yukarıda İlçesi, ada no, parsel no, yüzölçümü, cinsi, imar planı, tahmin bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreyle irtifak hakkı verilecektir.

2 - İhale 12/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Adana  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümleri uygulanır.

5 - İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6 - İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Adli Sicil kaydı,

c) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. (noter tasdikli)

d) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

e) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

g) Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından ve ASKİ’den alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi

ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.

ı) İhaleye teklif verenlerin 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,

i) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

j) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

k) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a) Yetki belgesi

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2018 yılı içinde alınmış) belge,

ç) Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

d) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf.

e) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

f) Ayrıca, (6.A.ç, 6.A.e, 6.A.g, 6.A.ğ, 6.A.ı ve 6.A.k) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

7 - İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 2. Saat öncesine (12,00’ye) kadar usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif zarfını sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesindeki bulunan hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Encümen Müdürlüğü) vermeleri şarttır. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Kapalı Teklif Usulü ihalesine teklif zarfını veren gerçek ve tüzel kişiler ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

8 - İhale ile ilgili şartnameler Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.

9 - İhale bedeli 29 yıllık toplam bedel olacak ve KDV ile birlikte peşin alınacaktır.

10 - İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.