Akçakoca Belediyesi'nden 5 yıllığına intifa hakkı ihalesi!

Akçakoca Belediyesi'nden 5 yıllığına intifa hakkı ihalesi!

Akçakoca Belediye Başkanlığı, 5 yıllığına intifa hakkı tesisi işlemi ihale ediyor. İhale, İhale 11 Ocak 2018 Perşembe günü yapılacak..


Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Belediyesine ait Ayazlı Mahallesi Kayabaşı Caddesinde tapunun 121 ada 36 numaralı parselde 601,13 metrekare miktarında kayıtlı Akçakoca Belediyesince verilecek şartlar dâhilinde yüklenici tarafından yapılacak ve Akçakoca Belediye Başkanlığınca yaptırılarak İnşaat ruhsatı verilecek mimari proje ve ekli statik ve tesisat projelerine göre düzenlenerek işletilmek üzere 5 yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye devredilmesi işi kapalı teklif artırma usulü ile ihale edilecek. İhale  İhale 11 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek.


İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ VE İŞLETME SÜRESİ SONUNDA TESİSLERİN İDAREYE ŞARTSIZ, BORÇSUZ VE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Akçakoca Belediye Başkanlığından:

1 - Akçakoca Belediyesince Mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait Ayazlı Mahallesi Kayabaşı Caddesinde tapunun 121 ada 36 numaralı parselde 601,13 m2 miktarında kayıtlı Akçakoca Belediyesince verilecek şartlar dâhilinde yüklenici tarafından yapılacak ve Akçakoca Belediye Başkanlığınca yaptırılarak İnşaat ruhsatı verilecek mimari proje ve ekli statik ve tesisat projelerine göre düzenlenerek işletilmek üzere 5 yıl süre ile işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devredilmesi işi 2886 Sayılı. D.İ.K. nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile ihale edilecektir.

 

2 - İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görebilir veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.

 

3 - İhale 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.30’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

 

4 - İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üçmilyonaltıyüzseksendokuzbindokuzyüz-seksenbirtürklirasıbirkuruş)’dır. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler turistik lokantanın intifa hakkı bedeli olarak işletme süresinin başladığı yılın ilk altı ayı için intifa hakkı ödemeyecek yedinci aydan itibaren de işletmeye açılsın veya açılmasın aylık intifa hakkı bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup istekliler bu bedel üzerinden yüzde (%) olarak artış yapacaklardır.

2. yıldan itibaren aylık intifa hakkı bedeline Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Yi-Üfe fiyatlarının ortalaması alınarak artış yapılacaktır. Bu uygulama 5 yıla kadar her yıl artışlı olarak aylık intifa hakkı bedeline her yıla ait tefe tüfe fiyatlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenecektir.

Geçici teminat işin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üç milyon altı yüz seksen dokuz bin dokuz yüz seksen bir Türk lirası bir kuruş) ile yıllık ortalama tahmini intifa hakkı bedeli 6.000,00 TL (Altı bin Türk Lirası) toplam 3.695.981,01 TL (Üç milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüzsek sen bir Türk lirası bir kuruş) %3 olan 110.879,43 TL (Yüz on bin sekiz yüz yetmiş dokuz Türk lirası kırk üç kuruş) dir.

Kesin teminat işin tahmini inşaat maliyet bedeli 3.689.981,01 TL (Üçmilyonaltıyüzseksendokuzbindokuz- yüzseksenbirtürklirasıbirkuruş) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa hakkı bedelinin %6 sı oranında alınacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 14:30’a kadar Belediyemiz veznelerine yatırmalarını veya milli bankaların birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır.

 İhale günü saat 14:30’dan sonra teminat kabul edilemez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerle aşağıdaki şartlar aranır.

a. Kanuni ikametgâhı olması.

b. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.

c. Bu şartnamenin 7. maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi.

d. Bu şartnamenin 10. maddesinde yazılı esaslar dâhilinde yeterlilik belgesi alması şarttır.

e. Bu iş ile ilgili iştigal edildiğine dair en az 3 yıllık Ticaret ve Sanayi Odasından ticaret sicil belgesi alması şarttır. (2017 yılı için tasdikli)

f. İhaleye katılacak istekli Belediyeden alacağı mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı projelerinin her bir sayfasını imzalayarak taahhüt edeceklerdir.

İlan olunur.