Çukurova Balkon

Akmerkez GYO 2012 yılı kar dağıtım önerisi açıklandı!

 Akmerkez GYO 2012 yılı kar dağıtım önerisi açıklandı! Akmerkez GYO 2012 yılı kar dağıtım önerisi açıklandı!

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından 2012 yılı kar dağıtım teklifi açıklandı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından 2012 yılı kar dağıtım teklifi hakkında yapılan açıklama şu şekilde;


Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2012 yılı net dönem karı 54.321.987,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 52.347.919,50-TL'dir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 54.321.987,00-TL tutarındaki net dönem karından: 

1-Türk Ticaret Kanunu'nun 519.madde hükmü uyarınca 2.612.699,32-TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, 

2-Yıl içinde yapılan 50.050,00-TL tutarındaki bağışın 51.709.287,68-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 51.759.337,68-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3-Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4-Kalan karın 43.505.720,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, 

5-Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.350.572,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 

6-Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7- Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 45.368.920,00-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2012 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 121,75'i oranında nakden brüt (=Net ) 1,2175-TL, (100-TL=121,75-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 29.03.2013 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

8-İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, 


Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.


Akmerkez GYO 2012 yılı kar dağıtım tablosu için tıklayın