25 / 06 / 2022

Akr Grup Emlak Ofisi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Akr Grup Emlak Ofisi Ticaret Limited Esenyurt’ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Mazlum Cengiz Akkor tarafından kuruldu.Akr Grup Emlak Ofisi Ticaret Limited Esenyurt’ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Mazlum Cengiz Akkor tarafından kuruldu.

Akr Grup Emlak Ofisi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü emlak alım satım kiralama ve ilgili konularda emlak danışmanlığı yapmak ve yaptırmak, Konusu ile ilgili pazarlama ve dağıtım işleri yapmak, yaptırmak, Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hukuki, mali, ticari, ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, b- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, onların hisselerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir, c- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, d- Şirket işleri için gerekli olan her türlü kara, hava, deniz taşıtları, iktisap edebilir, devredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, e- Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kişi ve firmalarla işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, yerli ve yabancı firmalardan teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz ve bunun gibi hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir, kredili ithalat yapabilir, know-how anlaşmaları yapabilir ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı sermayeyi teşvik yasasından yararlanabilir, konusu ile ilgili ihalelere katılabilir ve taahhütde bulunabilir, ihalelere katılabilir, f- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan temsilcilik, mümessillik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik ve bayilik alabilir, verebilir, g- Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, konusuna giren her türlü araç gereç ve malzemeyi, başkalarına ait işyeri ve tesisleri satın alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, h- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkulü iktisap edebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde kendi ve üçüncü şahıslar lehine ipotek, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı ve her türlü ayni hakları tesis edebilir, tesis olunan ipotek ve diğer ayni hakları fekkedebilir, şirket alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapu ve diğer dairelerde tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir,