Aliağa Belediye Başkanlığı'ndan satılık gayrimenkul! 7,1 milyon TL'ye!

 Aliağa Belediye Başkanlığı'ndan satılık gayrimenkul! 7,1 milyon TL'ye!

Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından Aliağa Çaltılıdere'de 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye hissesinin satışı  ihale edilecek. Taşınmazsın tahmini satış bedeli 7 milyon 132 bin 856,94 olarak belirlendi. 


Aliağa Çaltılıdere'de 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye hissesinin satışı ihale edilecek. Gayrimenkulün tahmini satış bedeli 7 milyon 132 bin 856,94 olarak açıklandı. 

 Aliağa Belediye Başkanlığı
 

Aliağa Belediye Başkanlığından:
1) Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye hissesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif
Usulü” ihale suretiyle 04.12.2018 Salı günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.


Not: 1. sırada bulunan 1035 numaralı parsel; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının ( r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.
2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler
a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah
sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek
zorundadır.
b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır.
A- Gerçek kişiler
1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
3 - Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza
beyannamesi,
4 - İkametgah senedi,
5 - Tebligat için adres beyanı,
6 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
7 - Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,
8 - Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname,
9 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,
10 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.
B- Tüzel kişiler
1 - Noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı,
3 - Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı
vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
5 - Tebligat için adres beyanı,
6 - Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,
7 - Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname,
8 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,
9 - İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.
18.11.2018 “PAZAR” SEDA
9876
“KEP”
“Artırma İlanları”
(2)
3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında
tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve
kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.
4) İstekliler tekliflerini 03.12.2018 tarih ve saat 17:30’ a kadar Emlak ve İstimlak
Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği
gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla
gönderebilir.
5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil
edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.
6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.
7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz
görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye
katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.
8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.