Ankara Hızlı Tren Garı'na 5 yıldızlı otel yapılacak!

Ankara Hızlı Tren Garı'na 5 yıldızlı otel yapılacak!

An­ka­ra Tren Ga­rı’nın da bu­lun­du­ğu ala­na yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le “u­zay üs­sü gö­rü­nüm­lü­” bir pro­je ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.


TCDD,  Ankara  Garı’nın da bulunduğu alanı 2012’de yap-işlet-devret modeliyle Limak-Kolin-Cengiz İnşaat konsorsiyumuna verdi…Ba­rış mi­tin­gi için toplanan 102 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­mesiyle gündeme gelen An­ka­ra Tren Ga­rı’nın da bu­lun­du­ğu ala­na yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le “u­zay üs­sü gö­rü­nüm­lü­” bir pro­je ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Tüm bu tar­tış­ma­lar sü­rer­ken göz­den ka­çan ay­rın­tı TCDD’­nin yap­tı­ğı iha­le ile An­ka­ra Ga­r’­ını yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le özel sek­tö­re ver­me­ye ha­zır­lan­ma­sı ol­du.


TCDD, ‘u­zay üs­sü­’ gö­rü­nü­mün­de­ki hız­lı tren is­tas­yo­nu için ilk ola­rak 20 Ocak 2011’de iha­le­ye çı­ka­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. Şart­na­me alan fir­ma­la­rın te­si­sin al­tın­dan geç­me­si plan­la­nan met­ro­nun sı­kın­tı ya­ra­ta­bi­le­ce­ği yö­nün­de­ki çe­kin­ce­le­ri ne­de­niy­le iha­le, 22 Şu­bat 2011 ta­ri­hi­ne er­te­len­di. Bu iha­le­ye, Li­mak İn­şa­at ve Hint GMR In­fras­truc­tu­re Or­tak Gi­ri­şi­mi ile İÇ­TAŞ ve Cen­giz İn­şa­at Or­tak Gi­ri­şi­mi tek­lif ver­di. Top­lam 150 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­la in­şa edi­le­cek pro­je­nin iha­le­si da­ha son­ra ip­tal edil­di.TEKLİF: 19 YIL 7 AY İŞLETME


TCDD, 17 Tem­muz 2012’de tek­rar iha­le­ye çık­tı. An­cak şart­na­me­yi alan fir­ma­la­rın ta­le­bi üze­ri­ne iha­le 28 Ağus­to­s’­a er­te­len­di. Bu ta­rih­te ya­pı­lan iha­le­ye tek tek­li­fi ise Li­mak İn­şa­at-Ko­lin İn­şa­at-Cen­giz İn­şa­at kon­sor­si­yu­mu ver­di. Kon­sor­si­yum ya­pı­ma kar­şı­lık 19 yıl 7 ay­lık iş­let­me tek­li­fin­de bu­lun­du. Bun­dan son­ra­ki aşa­ma­da iha­le­nin onay­la­na­rak TCDD’­nin ga­rı tes­lim et­me­si ge­re­ki­yor.


Gar’ın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak

Cengiz İnşaat’ın internet sitesinde “devam eden projeler” arasında yer alan Gar projesi için şu bilgi veriliyor: “Celal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki araziye yapılması planlanan Ankara Hızlı Tren Garı, 21 bin 600 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip garın zemin katında yolcu dinlenme salonları ve büfeler bulunacak. Garın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak, çatı katında ise restoran ve kafeler yer alacak. Tesisin zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise 3 bin araçlık kapalı otopark olacak.”Başak KAYA/Sözcü