Antalyada icradan 12 milyon TLye satılık arsa!

Antalyada icradan 12 milyon TLye satılık arsa!Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, tapuda arsa olarak geçen 1200 metrekare yüzölçümündeki taşınmazı 12 milyon liraya satışı çıkardı


Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, tapuda arsa olarak geçen 1200 metrekare yüzölçümündeki taşınmazı 12 milyon liraya satışı çıkardı.

Söz konusu gayrimenkulün ilk satışı 21 Kasım 2011 tarihinde saat 09.00-09.10 arasında, Antalya Adliye Sarayı 5. Kat Ceza Bölümü 1. Sulh Hukuk Mahkemesi koridorunda açık arttırma ile yapılacak.

Detaylar şöyle:

T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU ESAS NO. :2011/29 SATIŞ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Antalya Mrk. Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 870 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz, Antalya
1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/717 E. 2011/837 K. Sayılı kararı gereğince tarafların ortaklığının satış sureti ile giderilmesine karar verilmiş olmakla, satılacaktır.

TAPU KAYDI: Antalya Mrk. Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 870 ada 6 parselde kayıtlı olup,yüzölçümü 1.200-m2 dir. Tapu kaydında cinsi arsa olarak belirtilmiştir.

ÖZELLİKLERİ:Satışa konu taşınmaz Antalya Bahçelievler Mah. Konyaaltı No:72adresindedir. Akdeniz'in ve Atatürk Parkının kuzeyinde bulunmaktadır. Ana arter Konyaltı Caddesi üzerindedir. Üzerindeki mevcut taşınmaz yıkılmış, 8 m derinlikte temel kazısı
yapılmış şekilde bulunmaktadır.

İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmazın imar durumuna göre, parsele ayrık nizam, 8 kat,inşaat cephesi 24 m, inşaat derinliği 25m, saçak seviyesi 26,50 m. Dir. Ek bilgiler bölümünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 1/25000 ölçekli nazım imar planında 3. derece su kaynakları koruma alanında kalmaktadır, notları yer almaktadır. Tapu kaydında görülen Afife İffet Coşkunoğlu lehine kurulu intifa hakkı dikkate alınmadan satış yapılacaktır.

Taşınmazın arsa m2 değeri bilirkişilerce 10.000-TL olarak belirlenmiştir.w

TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: 12.000.000,00-TLdir.
1. Satış Günü 21/11/2011 günü, saat 09.00-09.10 arasında, Antalya Adliye Sarayı 5. Kat Ceza Bölümü 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Koridorunda açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta değerinin % 60 ını bulmadığı taktirde;

2. Satış Günü 01/12/2011 günü saat 09.00 - 09.10 arasında, aynı yer ve saatte 2.ci arttırması yapılacaktır. 2. ci satışta değerinin % 40'ı ve mahkeme masraflarını geçtiği taktirde en çok arttırana ihale edilecektir. Satış peşin para iledir. Ancak isteyen alıcıya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa iştirak edenlerin değerinin % 20 si nisbetinde nakit ya da teminat mektubu olarak
2.400.000,00-TL teminat yatırması şarttır. Damga resmi, KDV, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcı tarafından, birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir.

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile pnbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacaklardır.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale fakı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu farkı varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Satış tapu kaydındaki tüm yükümlüler ile birlikte yapılacaktır. İhaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun 2011/29 Satış sayılı dosyasına başvurmaları, ilanı ilanen tebliğ olunur.

15/09/2011
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
B: 58678
(www.bik.gov.tr)

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com