Antep AVM ve otel icradan 106 milyon 679 bin 382 TL'ye satılıyor!

Antep AVM ve otel icradan 106 milyon 679 bin 382 TL'ye satılıyor!Gaziantep'te yer alan Antep AVM ve otel icradan satılıyor. Toplam bedelleri 106 milyon 679 bin 382 TL olarak belirlendi...


GAZİANTEP 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2012/77 TAL.


- Tapu Kaydı:

Borçluya ait taşınmaz Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Gazi Mah. Ada 275, Parsel 75'de kayıtlı dosya borçlusu Taşınmaz Tapu Kaydında her ne kadar arsa olarak görülmekte ise de, üzerinde ANTEP AVM ve 5 Yıldızlı Otel inşaatı bulunmaktadır, inşaatta hiçbir işçi çalışmayıp sadece bekçi mevcut olup, her hangi bir faaliyet bulunmamaktadır.


Hali Hazır Durumu:

Arsa ve bedeli; Taşınmaz Gazi Mahallesinde olup Kuzeyden Zübeyde Hanım Bulvarı, doğusunda ise Kavaklık Cad, olmak üzere 2 cephelidir. Gazi Mah. Meskun Mahalli ile Alaben deresi arasındadır. Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz belediye ve imar sınırları dahilinde olup, bir imar parselidir. Güneyde Kavaklık Mahallesi, Kuzeyde ise Gazi Mahallesi, doğu ve batı ceplelerinde ise 100. yıl Atatürk Kültür Parkı mevcut olup bizzat Kültür Parkı içeresindedir. Gerek Alaben Deresi kenarındaki Kavaklık mesire yeri ve gerekse Atatürk Kültür parkı nedeniyle adeta yeşilliğin ortasındadır. Hükümet konağına yaklaşık 2000 m. Mesafededir. Ali yapısı tamdır. Her türlü Belediye ve Sosyal Hizmetlerden fazlasıyla yararlanmaktadır. Taşınmazın olduğu yer modern ve imarlı yapıları ile konut açısından en tercih edilen yerde bulunmasının yanı sıra Zübeyde Hanım Bulvarında doğrudan cepheli olması nedeniyle işyeri açısından ticari potansiyele haizdir. Arsanın hem konut ve hem de ticari açıdan yüksek ticari potansiyele haiz olması AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı içir projelerinin mevcut olması, inşaat ruhsatı alınarak her türlü vergi ve harçlarının ödenmiş olmasının yanı sıra serbest piyasa alım satım rayiçleri de göz önüne alındığında m2 si 2.500,00-TL dir. Bu duruma göre de arsanın bedeli 16.313,35 m2 x 40.783.375,00-TL'dir. Yapı ve bedeli; Antep AVM ve 5 Yıldızlı Otel inşaatı ile ilgili mimari tatbikat projelere göre, inşaatta en kuzeyde ve Zübeyde Hanım Bulvarına cepheli olarak A ve B blokları ile bu blokların doğusundaki sıra ile C,D ve E bloklarından oluşmaktadır. Betonarme Karkas olarak yapılmakta olan inşaat, 2 bodrum katın yanı sıra 5 çarşı katlı (Alışveriş merkezi katı) ve 23 otel kati olarak yapılmaktadır. Mimari projelerine göre yapının 2. Bodrum katı 2 ayrı bölüm halinde olacaktır. 1. Bölümde otele ait 85 araçlık otopark, 1003,00 m2’lik çok amaçlı salon, fuaye, mutfak, depo, çamaşırhane ve dükkan, 2. bölümde de çarşıya ait 224 araçlık otopark, asansör holü ile 3 adet dükkan bulunmaktadır. 1. bodrum katida 2 ayrı bölüm halinde olacaktır. 1. bölümde otele ait 100 araçlık otopark, çok amaçlı boşluk fuaye, depo, dükkanlar, 2. bölümde, çarşıya ait 108 araçlık otopark, asansör hülü, market ile 2 adet mağaza bulunmaktadır, inşaatın gelmiş olduğu seviye ve hali hazır durumu aşağıdaki gibidir. 


A BLOK : bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 3'te normal katın iskeleti bitmiştir. B BLOK; Bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 2'de normal katın botonarme iskeleti bitmiş, 3. katın ise kalıbı çakılı vaziyette durmaktadır. C BLOK, radye teme betonları, temel dolgusu yapılarak betonları dökülü durumdadır. 2. Bodrum katının kolon betonları dökülü, tabiiye kalıpları kısmen çakılmış durumda beklemektedir. D ve E bloklarında ise kaba temel kazısı yapıl vaziyette durmaktadır. Bu iki blokta yapılmış imalat mevcut değildir. Otel inşaatında yapılmış olan imalatların bedeli hesaplanırken radye olan temellerde bir kat olarak kabul edilecektir. Yapılmış olan katlar sadece temeller ile kolon, kiriş ve tahliyeden ibaret iskelet inşaat olduğundan ikmal oranında % 35'tir. inşaattaki hali hazır durumuna göre : Bloklardaki kabası (iskeleti) yapılan kısımların alanı: A Blok, Bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 2 normal kat: 39,65 x 40,75 x 5 kat = 8.078,69 m2 temel 39,65 x 40,75 = 1.615,74 m2, B BLOK; Bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 1 normal kat: 23,00 x40,75x 4 kat= 3.749,00 m2, temel 23,00x40,75= 937,25 m2, C blok; temel 57,05 x 62,70= 3.577,04 m2 Yapılan kısmın Toplam inşaat alanı: 17.957,72 m2 dir. Yapılacak AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı lüks yapıyı niteliğinde olacaktır. Yapılacak inşaatın m2 maliyet hesaplanırken 28 Nisan 2011 tarih ve 27918 Sayılı Resmi Gazedede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı yaklaşık m2 maliyet cetvelinin V.sınıf, C Grubu üst donanımlı kompleks oteller (5 yıldızlı) maliyet 1.415.00 TL/m2 göz önüne alınacak, henüz yapımlanmamış olan 2012 fiyatlarına çevirmek içinde yıllık enflasyon oranında (%10) arttırılacaktır.


İmar Durumu:

Taşınmaz, Şehitkamil Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.09.2011 tarih ve 3313/8355 Sayılı yazısına göre imar planında Kentsel ve Bölgesel iş Merkezi Yapı adasına gelmektedir.


Muhammen Bedeli: 106.679.382,80 TL

Satış Saati: 11:20 - 11:30 Arası


Satış Şartları:

1-Satış21.09.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Gaziantep Adliyesi Mezat Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 01.10.2Q12 günü Gaziantep Adliyesi Mezat Salonu adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafları geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde Türk Lirası peşin para ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıç istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Ata takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıç temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


(İİKm.126)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr de(Basın: 505:)


İlanı görüntülemek için tıklayın