02 / 07 / 2022

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü!

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü!

15 Mayıs 2014 tarihinden itibaren tarım arazileri ile ilgili yapılan değişiklikle "Asgari tarımsal arazi büyüklüğü" ile "Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü" şeklinde iki yeni kavraml ortaya çıktı. Peki Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ne demek?
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazete yayımlandı. Bundan böyle tarım arazileri miras yoluyla bölünemeyecek. 


Tarım arazilerinin bölünmesi ve birleştirilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi!


Tarım arazileri devir işlemlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün onayı alınması gerekecek. 


Uygulamaya konulan yeni sistemle birlikte tarım arazileri "Asgari tarımsal arazi büyüklüğü" ile "Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü" şeklinde iki yeni kavramla tanımlanacak.


Bu iki kritere göre arazilerin sınıflandırılıp, devir, ifraz ve bölünmelerin önlenmesi hedefleniyor.


"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü" ile ilgili madde;MADDE 3 – 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.


“h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,


ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,”
MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


“Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”


Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!


Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü!


Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com