Aydın Nazilli'de icradan 822 bin TL'ye satılık 5 katlı bina!

Aydın Nazilli'de icradan 822 bin TL'ye satılık 5 katlı bina! Aydın Nazilli'de icradan 822 bin TL'ye satılık 5 katlı bina!

Nazilli 2. İcra Müdürlüğü, Aydın İli, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi 1813 ada, 5 parselde yer alan 493 metrekare alanlı zeytinlik vasıflı ancak üzerinde 5 katlı bina bulunan taşınmazı satışa sunuyorNazilli 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TAşžINMAZIN AçIK ARTTIRMA İLANI NAZİLLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO: 2010/922 ESAS

Müdürlüğümüzün .yukarıdaki esas sayılı dosyasına borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmazlar açık arttırma sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adreslen bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve evsafı:

Taşınmazın Tapu Kaydı: Aydın ili, Nazilli ilçesi, Yeşil Mahallesi, Cilt: 14, Sayfa: 1310, Ada: 1813, Parsel: 5'de kayıtlı 493.53 m2 yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazdır.

Taşınmazın Evsafı, Halihazır Durumu Ve Önemli Özellikleri:

Taşınmazın adresi Aydın ili, Nazilli ilçesi, Yeşil Mahallede Atatürk Bulvarı No:278 olup, tapunun M20-b-08-1-c Pafta, T813 ada, 5 Parselde kayıtlı 493.53 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inşa edilmiş 5 katlı bina bulunmaktadır: Hali hazırda binanın kat irtifakı tesis edilmemiş olduğundan tapu kayıtlarında zeytinlik vasfındadır. Nazilli Belediyesinden alınan inşaat ruhsatı ile taban oturumu 148.06 m2 inşaat alanı verilmiş toplam inşaat alanı ise 740,30 m2 verilmiştir. Taşınmaz üzerine ise 276,00 m2 taban oturumlu bina bulunmaktadır. Zemin katta bulunan projesinde 87 m2 alanlı asma kat arkasına 40 m2 ilave edilerek 127 m2 alana çıkarılmıştır. Her bir katta bulunan konutlar toplam 276 m2' dir. Yapılan hesaplamalarda yasal olarak belirtilmiş ölçülere göre toplam inşaat alanı 975.00 m2 olarak alınmıştır. Betonarme karkas sistemde yapılmış bulunan 5 katlı binanın bodrum katında incir paketlemesi ve deposu, zemin katında incir alımı ve depolanması, batar katta büro mevcuttur. Birinci katta kullanılmakta ve birinci katta konut olarak iskan edilmekte olan iki daire mevcuttur, ikinci, üçüncü, dördüncü katlarda sıvaları tamamlanmış ikişer adet konut binası bulunmakta olup, natamam durumdadır.Hali hazırda binanın kat irtifakı tesis edilmemiş olup,taşınmaz tapu kayıtlarında zeytinlik vasfındadır. Bodrum kat, zemin kat ve asma kat ile birinci katta bulunan meskenler kullanılmaktadır. Bodrum ve zemin kat içi dışı sıvalı, içi boyalıdır. Zemin kat ve batar kat cepheleri demir doğramadır. Taban ile duvarların bir kısmı mozaik kaplıdır. Mağaza önüne demir profil üzeri oluklu saç ile kapatılmıştır. Birinci katta bulunan meskenler kullanılır durumda olup, içi boyalı, plastik pencere doğramalı, ahşap iç kapılıdır. Islak zeminleri ve antre tabanları seramik kaplı, duvarlar fayanstır. 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletlidir. Diğer katlardaki konutların sadece iç ve dış sıvaları yapılmış durumda olup, natamam inşaat durumundadır. Başka herhangi bir imalat yapılmamıştır. Atatürk Bulvarına cepheli bulunmakta olan mesken Nazilli Belediyesi imar sahası içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın yüzölçümünün uygun olması değerini olumlu olarak etkilemekte olup mahalde zemin katların tarım ürünleri alım tüccarları tarafından tercih edilmesi de değerini olumlu olarak etkilemektedir: Her türlü alt yapıya ve ulaşıma da sahip olan taşınmaz şehrin en işlek caddelerinden birisi üzerindedir.

Muhammen Bedeli: Nazilli icra Hukuk Mahkemesinin 2010/224 Esas-2010/351 Karar sayılı 27.10.2010 Tarihli kesin kararı ile belirlenen 822.592.50.-TL. (Sekiz Yüz Yirmi iki Bin Beş Yüz Doksan iki Türk Lirası Elli Kuruş )muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

İmar Durumu : Taşınmaz blok nizamlı, ön cepheden 5.90 m; yan cepheden 4.00 m bahçeli, Taks 0.30. Kaks 1.50, 5 katlı yapılaşmaya müsait konut bölgesindedir, imar durumu icra dosyasında mevcuttur.

Satış şžartları

Taşınmazın 1 .Satışı 15.07.2011 Cuma günü, Saat 14:00 'dan 14:10 'a kadar Nazilli 2. İcra Müdürlüğü önünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile Taşınmazın 2.Satışı 25.07.2011 Pazartesi günü, Saat 14:00 'dan 14:10 ' a kadar Nazilli 2.İcra Müdürlüğü önünde açık artırma sureti ile ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen, kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin % 20'si nispetinde Türk Lirası nakit ya da bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale Damga Vergsi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır.Birikmiş emlak vergi borçları.Tellaliye resmi ile artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin % 20'si nispetinde Türk' Lirası nakit ya da bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış ,Peşin para iledir Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları. Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcına aittir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını husÜ»siyle.faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu'nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-şžartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıdaki dosya numarası ile Müdürlüğümüze bildirmeleri ilan olunur.

(ic.if.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Nazilli 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com