Aydın'da 7.1 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Aydın'da 7.1 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!Aydın İli İncirliova İlçesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2015 günü saat 14.30'da kapalı artırma usulüyle ihale edilecek.


Aydın İncirliova'da yer alan akaryakıt istasyonu İncirliova Belediye Başkanlığı tarafınca 7 milyon 107 bin TL bedelle satışa çıkacak.MADDE 1- İncirliova Belediyesi’nin Mülkiyetinde olup, nitelikleri ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilen Aydın İli, İncirliova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 4839 Parselinde kayıtlı, imar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak gözüken toplam 7.107,00 m2 yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif usulü” artırma suretiyle taşınmaz mal satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda %40’ ı peşin % 60' 136 ay taksitle satışa çıkartılmıştır


Sıra No: 1

Parsel: 4839

Ada: -

Alanı: 7.107,00 m2

İmar Durumu: Akaryakıt İstasyonu

Muhammen Bedel (KDV dahil): 7.107,000.00 TL

Geçici Teminat Bedeli: 213.210,00 TL


MADDE 2- Satışa konu gayrimenkulün satış ihalesi, 05/11/2015 Perşembe günü saat 14:30’da Belediye Başkanı makam odasında Belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre artırıma dayalı olarak kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. MADDE 3- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler: (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)


A)Gerçek Kişilerden;

1-Tebligat için adres beyanı,

2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti,

3-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu,

4-Vekâletle katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve vekaleten katılma ait imza beyannamesi,

5-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

6-Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

7-İhale Şartnamesi alındı makbuzu.


B)Tüzel Kişilerden;

1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-Tebligat için adres beyanı,

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu,

5-Vekaleten iştirak edilmesi halinde, Noter tasdikli vekaletname ve vekalet katılana ait imza beyannamesi,

6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7-Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

8-İhale Şartnamesi alındı makbuzu.


C)Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. MADDE 4- İhaleye katılamayacak olanlar: 2886 sayılı devlet ihale kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.


MADDE 5- Belediye encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


MADDE 6- Geçici Teminat: İstekliler satın alacakları gayrimenkulun muhammen bedelinin %3’ü 213.210,00 TL(ikiyüz onüçbinikiyüzon türklirası) oranında geçici teminat vereceklerdir.


MADDE 7- Satış Şartnamesinin görülmesi ve temini: Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi; İncirliova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ancak ihaleye iştirak edeceklerin 500,00 TL karşılığında şartnameyi almaları zorunludur.


MADDE 8- Tekliflerin Verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar Belediye Encümenine ulaşması şarttır.


İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.


MADDE 9-Satış Bedelinin Ödenmesi: Gayrimenkulün satış bedeli, kararın Belediye Başkanlığınca onaylanmasına müteakip, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yarısı yatırılacak olup; geri kalan yarısı da 36 eşit taksitte taksitler halinde ödenecektir. İhale sonucunun istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır) tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.