Bayburt Tuzcuzade'de 2 milyon 30 bin TL'ye 14 tripleks daire!

Bayburt Tuzcuzade'de 2 milyon 30 bin TL'ye 14 tripleks daire!Bayburt Belediye Başkanlığı tarafından, Tuzcuzade Mahallesi'nde yer alan 14 adet tripleks daire toplam 2 milyon 30 bin TL bedelle 3 Şubat 2015 tarihinde ihale edilecek...Bayburt Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen Tuzcuzade Mahallesi Şehitosman Dağı mevkiinde bulunan 14 adet tripleks dairenin satışı 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2 - İhale 03/02/2015 Salı günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:


Bayburt Tuzcuzade


Madde 4 - Teklifler Aşağıdaki Belgeleri İhtiva Edecektir:

1 - Tebligat Adres Beyanı

2 - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfasını ayrı ayrı imzalanmış şartname.

3 - Bayburt Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Geçici Teminat dekontu.

6 - Nüfus cüzdan fotokopisi

7 - İkametgah ilmühaberi

8 - İmza Sirküleri  (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

Vergi mükellefleri için

8 - İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

9 - Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf Sanatkarlar Oda Kayıt belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt belgesi.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (9.a) ve (9.b.) deki esaslara göre temin edilecekleri belge.

10 - İmza Sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı ve tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (10.a.) ve (10.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

11 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri vermesi

12 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca gurubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Madde 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

Madde 6 - Teklifler 03/02/2015 Cuma günü saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin gireceği her bağımsız bölüm Tripleks Daire ihalesi için ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir. İlanen duyurulur.

442/1-1