BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Kani Korkmaz, Bahri Akkaya ve Levent Kartopu imzasıyla kuruldu.BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Kani Korkmaz, Bahri Akkaya ve Levent Kartopu imzasıyla kuruldu. 


BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak ,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak veya taşeron firmalara yaptırmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları,fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri, hastane binaları, spor tesisleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıkları ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli idareler,belediyeler,mahalli idareler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde veya dışında ihaleye   çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak , yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek.  6-Her türlü mühendislik ve mimarlık hizmeti, dekorasyon  ve bunlarla ilgili danışmanlık, teknik müşavirlik hizmetleri yapmak,bunlara ilişkin ihalelere girmek. 7-Her türlü inşaat malzemesi, sıhhi tesisat malzemesi,seramik,fayans lavabo küvet imalatını yapmak alımı satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. 8-Maksat ve konusu ile ilgili olarak mümessillik,taahhüt,ithalat, ihracat,komisyon ve acentalık almak ve vermek.      9-Şirket  için gerekli taşıtları iktisap etmek,devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.  10-Maksat ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirmek  amacıyla  mevcut veya ilerde kurulacak yerli ve yabancı,gerçek ve tüzel  kişilerle işbirliği yapmak, bunlarla yeni ortaklıklar kurmak ve teşebbüslere girişmek  veya  bu işletmeleri tamamen veya kısmen  devir  almak veya  bu  işletmelerle birleşmek,aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla,özel veya kamu  hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senetleri almak,satmak. 11-Şirket maksat  ve konusu  ile  ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacıylailgili  ruhsatname,marka, patent,ihtiraberatı, model ve resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, imtiyaz, teknik bilgi,peştemaliye gibi gayrimaddi hakları iktisap etmek veya devretmek, telif hakları ticaret ünvanları, ihtira beratları, markalar diğer sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancıgerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek, bunları satın almak,kiralamak, satmak  veya  kiraya vermek, yabancı  sermaye ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ortaklıklar kurmak ve işbirliğinde bulunmak. 12-Şirket maksat ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve gerek yabancı memleketlerde reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak,temsilciler ihdas etmek,hizmet acentelik, taahhüt komisyonculuk,taşeronluk ve şirket  mevzuunun  gerektirdiği sair sözleşmeleri  akdetmek, şirket maksat ve konusunun gerektirdiği hallerde, kısa orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek. 13-Şirket maksat ve konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak  ve ipotek de  dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek,tesis etmek,tapu kütüğüne veya ilgili sicillerine  tescil  ettirmek, şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve feketmek sahip olduğu menkul ve  gayrimenkulleri kendiadına ve üçüncü şahıslara kefaleten teminat olarak göstermek.


BKL İnşaat Emlak Alım Satım Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi adres; EĞİTİM MAH.POYRAZ SK.32 / 10 KADIKÖY