Bodrum'da icradan 900 bin TL'ye 2 pansiyon!

Bodrum'da icradan 900 bin TL'ye 2 pansiyon!

Bodrum 2. İcra Müdürlüğü, 2 dubleks pansiyonu satışa çıkardı. Taşınmazların toplam bedeli 900 bin TL olarak belirlendi...

Verilen İlan Şöyle;

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Dosya No: 2010/1152 Tal.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

TAPU KAYDI :
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Köyü, N18C13B1D pafta. 1979 parsel. ZEMİN 1 kat. E blok. dubleks pansiyon nitelikli taşınmazdaki 1/43 arsa paylı, 2 no'lu bağımsız bölüm.
-Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Köyü, N18C13B1D pafta. 1979 parsel. ZEMİNİ kat. J blok, dubleks pansiyon nitelikli taşınmazdaki 1/43 arsa paylı, 2 no'lu bağımsız bölüm.

İMAR DURUMU  :  Göl-Türkbükü  Belediye Başkanlığınca verilme 06.09.2010 tarih.  M.48.8.GOL.0.11.01.908-1696 sayılı yazı ekindeki imar durum bilgilerine göre taşınmazlar  turizm tesis alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları TAKS % 15, KAKS ise % 30'dur.  Maksimum H.6.50-m ve iki kattır. Bu alanlarda ifraz koşulu ise minimum 7.500-m2'dir.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1979 no'lu parsel üzerinde TERASSU isimli turizm işletmesi vardır. Parselde kısmi kat  mülkiyetine geçilmiştir. E ve J bloklar 2 no'lu dubleks pansiyonlar fiili zemin durumuna göre her  bir katı ayrı otel odası olarak kullanılmaktadır. Isıtma-soğutma sistemi klima ile sağlanmaktadır.  Üst katlara çıkış merdiveni dışarıdandır. Bahçe düzenlemeleri yapılmış durumdadır.  Elektrik, su. ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden yararlanılmaktadır, işletmede iki ayrı yüzme havuzu  bulunmaktadır. Sosyal donatı alanları tam ve eksiksizdir. Türkbükü merkeze 1.5 km mesafededir.  Parsel belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satışa konu taşınmazların  tapu kaydında dosya borçlusu şirket lehine "satış vaadi kat karşılığı inşaat hakkı"  şerhi vardır; taşınmazlar bu şerhle birlikte satılacaktır.

TAŞINMAZIN KIYMETİ :
-Türkbükü köyü 1979 parsel E blok zemin+l.kat 2 no'lu dubleks pansiyona 450.000,00-TL,     
-Türkbükü köyü 1979 parsel J blok zemin+l.kat 2 no'lu dubleks pansiyona 450.000,00-TL, bedel takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1-Bahse konu taşınmazların birinci ihalesi 15/08/2011 günü;

-Bodrum ilçesi. Türkbükü Köyü. N18C13B1D pafta. 1979 parsel. ZEMİN 1 kat. E blok. dubleks pansiyon nitelikli taşınmazdaki 1/43 arsa paylı, 2 no'lu bağımsız bölüm saat 11:40 ile 11:45
-Bodrum ilçesi, Türkbükü Köyü, N18C13B1D pafta, 1979 parsel, ZEMİNİ kat, J blok,  dubleks pansiyon nitelikli taşınmazdaki 1/43 arsa paylı, 2 no'lu bağımsız bölüm saat 11:50 ile 11:55  saatleri arasında,

Bodrum 2. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25/08/2011 günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada muhammen bedelin %40'ını ve varsa rüçhanlı alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si, alacağa mahsuben iştirak edecek-lerin ise kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacak tutarının (muhammen değerin % 20'siyle sınırlı olarak) %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın şart¬sız, kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Döviz, teminat olarak kabul edilmez.

3-Satış peşin parayladır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekten imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli icra veznesine yatırılır. Tellaliye harcı. İhale pulu (damga vergisi), tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde %1: mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda %18 olarak KDV alıcıdan tahsil edilir.), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye harcı ve Tapu Satım Harcı ihale bedelinden müşteriye iade edilir.

4-lhaleye iştirak edeceklerin icra satış dosyasını, tapu kaydını, şartnameyi, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldıkları kabul edilir.

5-Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışlarda I.I.K. 140,151, ve 268. md. hükümlerine rağmen sıra cetveli tanzim edilmediğinden; taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi, vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde I.I.K. 100, 142/1, 151 ve 268. maddelerine göre sıra ve alacağın varlığına (aslına) yönelik şikayet ve dava hakkını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekmektedir.

6-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesli olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona,razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IIK 129.maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaktır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın müdürlüğümüzce tahsil olu¬nacak; bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

8-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9-Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ilgililere işbu satış ilanı tebligat yerine geçer. 10-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic.lf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B:42642

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com