Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!TBMM'ye sunulan Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi ve gereken değerlendirmelerin yapılabilmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile, imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi ve gereken değerlendirmelerin yapılabilmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- İmar planı revizyonu yapılan alanlar ölçeği ve alan büyüklüğü gereği detaylı analiz ve sentez çalışmalarını gerektirmekte değerlendirme ve karara bağlama süreci yeterli olamamaktadır. Bu nedenle imar planı revizyonları onama süreçlerinin imar planı değişikliği süreçlerinden farklı olarak ele alınması ve gerektiğinde inceleme sürecinin 3 ay daha uzatılabileceği yönünde 14. maddeye ilave hüküm getirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak; plan ve plan revizyonlarının ilgili mevzuat çerçevesinde incelenebilmesi ve yeterli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi hâlinde ilgili idare bu süreyi 3 ay daha uzatabilir." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.