Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki kafeterya 5 yıllığına kiraya veriliyor!

Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki kafeterya 5 yıllığına kiraya veriliyor!

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan kafeteryayı 5 yıllığına kiraya veriyor. Kiralama ihalesi 8 Kasım'da yapılacak...İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Kafeterya 5 yıllığına kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 8 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Kafeterya için aylık 35 bin TL+KDV'nin ödenmesi gerekecek.

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Kafeterya 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 08.11.2018 Perşembe günü saat 14.00’da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 08.11.2018 tarihinden bir gün öncesi 07.11.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır..

Caddebostan Kültür Merkezi ndeki kafeterya 5 yıllığına kiraya veriliyor!

İSTENİLEN BELGELER 

a) Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b) Nüfus sureti, (onaylı) 

c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu, 

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması, 

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.) 

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği. 

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.