Çanakkale'de 1 milyon TL'ye satılık matbaa binası!

Çanakkale'de 1 milyon TL'ye satılık matbaa binası!

Çanakkale İl Encümen Başkanlığı; Çanakkale ili, Merkez Kemalpaşa Mahallesinde bulunan eski matbaa binasını satıyor. Söz konusu matbaa binasının yaklaşık değeri 1 milyon TL olarak belirlendi1. Çanakkale ili Merkez Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokakta bulunan tapunun; 12.11.1968 tarih ve cilt: 9 Sahife: 841, Pafta: 32,Ada: 201, Parsel: 12'de bulunan 159,50 m2'lik arsa üzerinde bulunan Mülkiyeti il Özel İdaresine ait zemin+3 katlı eski matbaa binası 2886 Sayılı Kanunun 45. gereğince açık artırma usulüyle satılacaktır.
2. ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde il Özel İdaresi Emlak ve istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.
3. İhale 25.01.2011 tarihinde saat 14.15'da il Özel idaresinin Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde Valilik Yanı-Çanakkale adresindeki toplantı salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapılacaktır.
4. Taşınmazın muhammen bedel 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türk Lirası) olup geçici teminatı 30.000,00 TL (Otuzbin Türk Lira) dir.
5. İsteklilerden aranan şartlar ve belgeler;
T.C. vatandaşı olmak,
Vekaleten katılacak gerçek kişilerde noter onaylı vekaletname,
Tüzel Kişilerde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı
,yada noter onaylı sureti,
Gerçek kişilerde son üç ay içinde alınmış ikametgah belgesi, tüzel
kişilerde ticaret sicil kaydını gösterir belge aslı ya da noter onaylı örneği,
Geçici teminat.
6. İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
7. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8. İlanen duyurulur.
(B;292-25) (www.bik.gov.tr)