Çarşamba Belediye Başkanlığı 301 adet konutu satışa çıkarıyor!

Çarşamba Belediye Başkanlığı 301 adet konutu satışa çıkarıyor!

Çarşamba Belediye Başkanlığı Orta Mahalle Stadyum Caddesi'nde yer alan 301 adet konutu açık artırma usulü satışa çıkardı. İhale 10 Haziran 2014 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle Stadyum Caddesi 1011 Ada 1 nolu parselde, 21581,70 m2 arsa üzerinde, ihale şartnamesinde Sıra no, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm no, Niteliği, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı 301 adet konutun tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile satışına karar verilmiştir.

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 10.06.2014 Salı günü saat 10.00'da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - Satışa çıkan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenen satış fiyatları üzerinden 31/12/2014 tarihine kadar, Haftanın Salı ve Perşembe günleri saat 10.00'da toplanan encümen üyeleri toplantısıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışları yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir..

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01 - Kanuni İkametgah Belgesi,

02 - Adres Beyannamesi,

03 - Nüfus Cüzdanı Örneği,

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01) Dilekçe (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

3) Ticaret Sicil Belgesi,

4) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

5 - Söz konusu konutların bedelleri peşin veya 50.000 TL. si peşin kalanı satış kararı itibariyle 3 (üç) yılda ödenecektir. Taksitli satışlarda ayda % 0,65 vade farkı uygulanacaktır.

Söz konusu Konutlara (S.no, Blok No, Katı, Bağımsız Bölümü, Niteliği, Brüt Alanı (m2), Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedelleri, Geçici Teminat Miktarı) ait listenin şartname ve eklerinde görülebilecektir.