17 / 08 / 2022

Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!

Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!

Çekmeköy Hüseyinli ve Sırapınar Köyü ile Ömerli Batı Bölgesi 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıktı. İmar planında tarım, rekreasyon eğitim alanları ile Riva Deresi ve Melen İsale Hattı da yer alıyor... İşte o plan...Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!Çekmeköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı'na yapılan itiraza ilişkin plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Nisan 2014 Salı günü askıya çıkarıldı. 


Büyükşehir Belediyesi, 27873 dosya numaralı imar planını 17 Şubat 2014'te onayladı.


Çekmeköy Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi imar planı, 8 Mayıs 2014 Perşembe tarihine kadar askıda kalacak.


İmar planlarında, bölgede yapılacak tarım ve rekreasyon alanları tanımlanırken; sosyol ve kültürel mekanlar, kamu binaları ve eğitim alanları da tanımlanıyor. Riva Deresi ve Melen İsale Hattı'na da planda yer veriliyor... Plan notları şöyle:Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!Plan notları: 


Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ime tarımsal amaçlı arazi planı yürürlüğe girinceye kadar, İl Tarım Müdürlüğü, İSKİ vb. ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla ilgili mevzuatla tanımlanan ahır, tarımsal depo, silo ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat, hayvancılık tesisleri vb. entegre nitelikte olmayan tarımsal yapılar için; 


a- En fazla emsal mutlak tarım alanlarında (sulu ve kuru mutlak, özel ürün ve dikili tarım) 0.05, marjinal tarım alanlarında 60.000 m2'ye kadar 0.20, 50.000 m2'nin üzerindeki kısımları için 0,05'tir.


b- Zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat binaları, belirlenen emsal değerlerine dahildir.


c- Gübre ve sılaj çukurları emsale dahil edilmez.Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapıların toplam inşaat alanı; 


a- Hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda 5.000 m2'yi,


b- Ağıl, kümes ve ahır gibi hayvancılık amaçlı yapılarda mutlak tarım alanlarında 7.500 m2'yi, marjinal tarım alanlarında ise 15.000 m2'li geçemez.Zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatların toplam taban alanı, parsel alanının 0,01'ini geçemez ve en fazla toplam inşaat alanı;


a- Hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılar ile birlikte zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar için mutlak ve marjinal tarım alanlarında 50 m2,


b- Hayvancılık amaçlı yapılar ile birlikte zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar için mutlak tarım alanlarında 100 m2, marjinal tarım alanlarında 150 m2'dir.


Tarımsal amaçlı yapılar karayolu veya kadastral yola cepheli parseller ile karayolu ya da kadastral yola cephesi olan bir parselden irtifak hakkı kurulmuş parsellerde yapılabilir. Bu yapılar için çekme mesafeleri; karayolundan en az 25 m diğer yollardan en az 10 m komşu parsellerden ise en az 5 m'dir.Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!Subasman kotu en fazla 0.50 m olup yapının oturduğu alanın en yüksek noktasından alınacaktır. 


Tarımsal amaçlı yapılar için en fazla yükseklik; işletme amaçlı silo, su deposu vb. teknolojik olarak yüksek yapılması zorunlu olan yapılar hariç 3,50 m, hayvancılık amaçlı yapılar için 8,00 m, müştemilatlar için 3,50 m'dir.


Tarım alanlarında örtü altı tarım yapılması durumunda, teknolojik seracılık uygulamaları hariç, örtü altı tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için tanımlanan yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile emsale tabi değildir. Örtü altı tarım yapılan parsellerde, sera zemininde ve çevresinde betonlama yapılamaz.


Teknolojik seracılık uygulamaları, sadece marjinal tarım alanlarında ve herhangi bir kadastro yoluna en az 25 metre cephesi olan parsellerde yapılır. Bu amaçlı yapılaşmalarda en fazla emsal 0,50 olarak uygulanır.


Silo, su deposu vb. teknolojik olarak zorunlu olan yapılar hariç tarımsal üretimi korumak amacıyla yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli önlemler alınmak kaydıyla yapılabilir.


Tarımsal amaçlı yapılar kullanım amacı dışında kullanılamaz ve farklı bir kullanıma dönüştürülemez. Tarımsal amaçlı yapılar kapsamında yer alan müştemilatlar, onaylı projesine uygun olarak inşa edilir.


Yer altı ve içme suyu havzalarında ilgili mevzuat hükümleri ve İSKİ görüşüne göre uygulama yapılacaktır.


Tarımsal arazi kullanım planı yapılıncaya kadar, tarımsal niteliği korunacak alanlarda ilgili mevzuata göre itiraz yapılması durumunda, bu alanlarda parsel büyüklüğüne bakılmaksızın emsal 0,05'tir.


Bu planda gösterilen tarım alanlarına ait sınırlar şematik olup, kesin sınırlar İl Tarım Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.3.2. Tarımsal Ürün İşleme Alanları


Tarım alanlarına destek verecek tarımsal amaçlı ilk el tarımsal ürün işleme alanlarıdır. 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'nın öngördüğü ekolojik tarım alanlarını destekleyen birinci el işleme ambalajlama faaliyetlerinin yer alabileceği, soğuk hava deposu yapılabilecek alanlardır. Bu alanlarda yapılanma şartları E:0.40 ve Hmaks. 3 kattır.Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!3.3. (E) Ekolojik Turizm Alanları


Tarımsal ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılabileceği pazar alanları, günübirlik alanlarda yer alabilecek fonksiyonlar, konaklama alanları, fuar alanları, rekreatif dinlenme ve eğlenmeye yönelik tesisler, kamp alanları, spor alanları, sağlık turizmi, yaşlı bakım ve dinlenme tesislerinin yapılabileceği alanlardır. Bu alanlarda yapılanma şartları E:0.40 ve Hmaks 3 kattır.


Yine bu alanlarda kentlilerin günübirlik rekreatif ihtiyaçlarının karşılanacağı hobi bahçeciliği, at çiftliği, manej ve eğitim alanları, fidan yetiştirme alanları, çay bahçesi, kır lokantası, büfe ve wc gibi kullanımlar ile tema parklar, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; piknik alanları, kamp alanları gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. Örtü altı kullanımları emsal değerine dahil değildir.3.4. Ağaçlandırılacak Alanlar


Bu alanlarda parselin imar ya da kadastral yola cephesi olması durumunda, mevcut ağaçların korunması kaydıyla alanın doğal yapısı, bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ve parselin her 10 m2'sine 1 ağaç dikilerek ağaçlandırılmak suretiyle E:0.03 ve toplamda 250 m2'yi ve bir bağımsız bölümü geçmeyen Hmaks. 8.50 olacak şekilde barınak yapılabilir. 4. Kentsel Sosyal Altyapı Alanları


4.1. Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanları


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks. TAKS: 0.40 ve Hmaks: 3 kattır.4.2. İlk Öğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim) 


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks. TAKS: 0.40 ve H.maks. 3 kattır.4.3. Özel İlk Öğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim)


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks E:1.00 H.maks. 3 kattır.4.4. Özel Eğitim Alamları


Bu alan içerisinde Temel Eğitim Öncesi Eğitim Alanı, İlk Öğretim Tesisleri Alanı ve Ortaöğretim Tesisleri Alanı yer alabilecektir. Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks. E:100, Hmaks. 3 kattır.4.5. Dini Tesis Alanı


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır.4.6. Sosyo-Kültürel Tesisler Alanı


Bu alanlar içerisinde halk eğitim merkezi, bilgi-beceri meslek edindirme kursları vb. gibi eğitim yapıları, kültür merkezleri, sinema-tiyatro-sergi-konser-konferans salonları vb. kültürel yapılar, sosyal yardım birimleri vb. işlevler, kütüphane, yurt, huzurevi, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon, güçsüzler evi, vb. gibi tesisler yer alabilecektir.


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks. TAKS: 0.40 ve H.maks: 3 kattır.Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı askıda!4.7. İdari Tesis Alanları

  

İdari Tesis Alanları içinde; Valilikle ilgili birimler, Kaymakamlık, Bakanlık İl Müdürlükleri, Adliye, Vergi Daireleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ve ilgili idari birimleri, Karakol vb. kamu kurum ve kuruluşlarına ait yönetimsel idari birimler yer alabilecektir. Bu alanlarda yer alacak idari kurum ayrımı 1/1000 ölçekli planlarda belirlenecektir. Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks. TAKS: 0.40 ve H.maks: 3 kattır.4.8. Belediye Hizmet Alanı


İSKİ, İtfaiye, Tedaş, Telekom, Belediye Hizmet Alanı vb. kamu kurumlarının ihtiyacı olan hizmet alanları yer alabilir. Yine bu alanlarda 5216 sayılı kanun ile düzenlenen Büyükşehir Belediyelerinin görev ve sorumluluğunda yer alan konulara ilişkin fonksiyonlar yer alabilir. Avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir. Bu alanlarda maks TAKS:0.40 ve H.maks: 3 kattır.4.9. Sağlık Tesisleri Alanı


Avan projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda maks TAKS:0.40 ve H.maks: 3 kattır.5- Yapı Yasağı ya da Sınırlama Getirilen Alanlar


5.1. Riva Deresi Mutlak Koruma Kuşağı


Riva Deresi Mutlak Koruma Kuşağı Mesafesi; dere aksının her iki yönünde 100'er metre olarak belirlenmiştir. Riva Deresi Mutlak Koruma Kuşağı sınırları yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Afete maruz bu bant içerisinde derenin doğal akışını engelleyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılamaz. Bu alanlarda mevcut olan yapılan tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez. 5.2. Riva Deresi ve Kolları Islah Bandı


D.S.İ.'nce dere ıslah projesi onaylanmış olup, derenin ıslahının yapılması halinde imar uygulaması dere ıslah bandı sınırına göre yapılabilecektir. Dere ıslah projesi uygulanmamış alanlarda dere mutlak koruma kuşağı ve dere koruma kuşaklarına göre imar uygulaması yapılacaktır.5.3. Dere Koruma Kuşağı


Riva Deresi kollarına ilişkin İSKİ görüşü doğrultusunda verilen çeşitli değerler; 


- Her iki tarafından 25'er m. olmak üzere toplam 50 m.;


- Her iki tarafından 15'er m. olmak  üzere toplam 30 m.;


- Her iki tarafından 10'ar m. olmak üzere toplam 20 m.;


- Her iki tarafından 7,5'er m. olmak üzere toplam 15 m. dere koruma kuşağı olarak ayrılacaktır.


Afete maruz bu bant içerisinde derenin doğal akışını engelleyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılamaz. Bu alanlarda mevcut olan yapıların tadılatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilemez.


Plan üzerinde Riva Deresi kolları üzerindeki koruma kuşakları belirlenmiştir. Ancak D.S.İ.'nce dere kolları ıslah bandı projesi onaylanmış olup, uygulaması yapılması halinde ruhsat alımı dere kolları ıslah bandı sınırına göre yapılabilecektir. Dere kolları ıslah projesi uygulanmamış alanlar dere konuma kuşaklarına göre ruhsat alacaktır.5.4. Melen İsale Hattı


Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi Melen Sistemi kapsamında bulunan Ağva Cumhuriyet Arıtma Tesisi arası Boru İkmal İnşaatı hattı imar planına işlenmiştir. Boru ekseninde 150 metreden daha az mesafede patlatmaya müsaade edilmeyecek ve 50 metre mesafeye kadar kazı yapılmayacaktır.


Çekmeköy Hüseyinli, Sırapınar ve Ömerli Batı Bölgesi imar planı için tıklayın!