25 / 09 / 2022

Çeşme Alaçatı'da 12.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Çeşme Alaçatı'da 12.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığı, İzmir Çeşme Alaçatı'da yer alan 3 adet arsayı 12 milyon 150 bin TL bedelle satışa çıkardı.İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığı,  İzmir  Çeşme Alaçatı'da yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 12 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır
Çeşme Alaçatı da 12.1 milyon TL ye satılık 3 arsa!

2) İhaleler; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3) İdari Şartname Çeşme Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 100,00-TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İsteklinin Kimliği
b) İkametgâh Belgesi
c) Tebligat için adres beyanı
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği
f)İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş yazılı vekâletname,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.)
h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu
5) Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana aittir.

Çeşme Alaçatı da 12.1 milyon TL ye satılık 3 arsa!

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazların satış ihalelerine teklif verecekler, ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamak  serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.
Geri Dön